Een nieuwe school oprichten

Iedereen kan een school oprichten. De wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen biedt nieuwe scholen de mogelijkheid op bekostiging door de overheid. Dan moeten zij onder meer aantoonbaar voldoende interesse van ouders en leerlingen hebben.

Oprichten nieuwe school

In Nederland mag iedereen een school oprichten en deze naar eigen overtuiging inrichten. Dit staat in de Grondwet. Wanneer een nieuwe school wordt opgericht, wordt er onder andere gekeken of de school kwalitatief goed onderwijs kan bieden. Ook moeten genoeg ouders belangstelling hebben voor de nieuwe school.

Voorwaarden oprichten school

Het kabinet wil het aanbod van scholen beter laten aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Daarom is in 2020 de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen ingegaan voor de basisschool. En in 2021 voor middelbare scholen.

Met deze wet gelden nieuwe voorwaarden om een school op te richten. Dat zijn:

  • De persoon die de school wil oprichten moet bewijzen dat er voldoende interesse is voor de nieuwe school. Dit kan bijvoorbeeld met verklaringen van ouders die aangeven interesse te hebben in de nieuwe school. Of door een marktonderzoek uit te laten voeren.  
  • De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt of de nieuwe school voldoende kwaliteit kan bieden;
  • De nieuwe wet stelt meer eisen aan bestuurders en interne toezichthouders. Zij moeten bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent het Gedrag aanleveren.

Rekening houden met bestaande scholen

Sinds de wet is ingegaan moeten mensen die een nieuwe school willen oprichten rekening houden met het bestaande aanbod van scholen in de regio. Wie plannen heeft voor een nieuwe school, nodigt de deze partijen uit voor een gesprek:

  • bestaande schoolbesturen;
  • het samenwerkingsverband;
  • de gemeente.

Tijdens dit gesprek bespreken ze of de ideeën ook binnen een bestaande school vorm kunnen krijgen.

Richting school niet meer doorslaggevend

Een nieuwe school hoeft niet meer te horen bij een erkende richting. Bijvoorbeeld Rooms-Katholiek of algemeen bijzonder onderwijs.

Dit geldt in heel Nederland. Dus ook in regio’s die kampen met leerlingendaling. Nieuwe scholen moeten daar wel bewijzen dat er een relatief grote belangstelling is.

Belangrijke datums oprichten school

Door het jaar heen zijn er einddatums waar oprichters van nieuwe scholen rekening mee moeten houden. Zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en DUO. Het overzicht van datums en uitleg over het stichten van een nieuwe school staat op de website van DUO. De datums gelden voor het primair en het voortgezet onderwijs.

Meer informatie over aanmelding nieuwe scholen

Op DUO.nl staat praktische informatie over het stichten van een nieuwe school.