‘Ondersteuning naar werk op verzoek’ mogelijk voor IVA- en Wajong DGA-gerechtigden

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) hebben besloten re-integratieondersteuning door UWV tijdelijk óók mogelijk te maken voor mensen die als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn aangemerkt. De afgelopen jaren hebben mensen met een IVA- of Wajong-DGA-uitkering bij UWV aangegeven voor re-integratieondersteuning in aanmerking te willen komen. De pilot past binnen de ambitie van het kabinet om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden en de positie van mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren. De mogelijkheid voor re-integratie ondersteuning gaat in per 22 april 2023. 

Re-integratieondersteuning op eigen verzoek is mogelijk voor mensen met een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) of een Wajong-uitkering met DGA (Duurzaam Geen Arbeidsvermogen). De tijdelijke mogelijkheid tot re-integratie ondersteuning loopt van 22 april 2023 tot 1 april 2028.

Re-integratie dienstverlening

Met de inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) kan UWV:

  • het volledige ondersteuningsaanbod inzetten, bijvoorbeeld een traject zoals Werkfit, Naar Werk, IPS of scholing.
  • De re-integratie-instrumenten loondispensatie en proefplaatsing toekennen
  • financieel advies beschikbaar stellen. Dit houdt in inzicht bieden in wat inkomsten uit arbeid voor effect (kunnen) hebben op het totale inkomen. 

Gedurende de looptijd van de AMvB gelden voor de deelnemers geen re-integratieverplichtingen. Daarnaast vinden er geen herbeoordelingen plaats op basis van verdiensten tot oktober 2027. Dit is eerder via een separaat besluit ‘Niet herbeoordelen van IVA- en Wajong DGA-gerechtigden die met arbeid meer dan 20% van hun maatmaninkomen verdienen’ bepaald.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid voor ondersteuning naar werk?

Dan kunt u zich melden bij UWV. Dit kan door te bellen met de UWV telefoon werknemers, telefoonnummer 088 - 898 92 94 of door het gebruik van de chatfunctie via ‘Mijn UWV’. Een arbeidsdeskundige neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Evaluatie

De AMvB voorziet in het uitvoeren van een evaluatie die inzicht geeft in:

  • hoeverre mensen met een IVA en Wajong DGA uitkering met behulp van ondersteuning werk kunnen vinden, verrichten en behouden;
  • hoeverre de UWV dienstverlening en voorzieningen aansluiten bij de behoeften van mensen;
  • tot welke resultaten de inzet van re-integratie instrumenten heeft geleid.