Waarom kom ik als werkgever niet in aanmerking voor de Regeling Werktijdverkorting (wtv)?

U kunt alleen werktijdverkorting (wtv) aanvragen voor uw medewerkers bij buitengewone omstandigheden. Deze behoren niet tot het normale ondernemersrisico. Bijvoorbeeld een brand of een blikseminslag. De wtv geldt voor een beperkte tijd. De (nasleep van de) coronapandemie bijvoorbeeld valt niet onder de wtv.

Aanvraag wtv in uitzonderlijke gevallen

De Regeling Werktijdverkorting (wtv) is bedoeld als overbrugging tijdens een korte periode waarin bedrijven minder werk hebben. Met de wtv vraagt u bij UWV een WW-uitkering voor de uren waarin uw werknemers niet hebben kunnen werken. Maar dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen voor een beperkte tijd:

 • Buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren. Bijvoorbeeld een brand of een blikseminslag.
 • De wtv duurt niet korter dan 2 weken.
 • De wtv duur niet langer dan 24 weken. 

Zie ook: Wanneer kan ik als werkgever gebruik maken van de regeling Werktijdverkorting?

Geen werktijdverkorting in de volgende gevallen

Om werktijdverkorting aan te vragen, heeft u een ontheffing nodig. In de volgende gevallen krijgt u géén ontheffing:

 • U vraagt de wtv aan voor perioden vóór de datum waarop u de aanvraag voor ontheffing indient. Het is niet mogelijk om wtv aan te vragen voor perioden in het verleden.
 • Er lijkt binnen uw bedrijf (structureel) te weinig werk te zijn voor uw werknemers. Mogelijk worden er om die reden werknemers voorgedragen voor ontslag.
 • De vermindering van werkzaamheden hangt samen met een werkstaking in het bedrijf. Een ontheffing is dan alleen mogelijk als de werktijdverkorting geen gevolg is van een werkstaking.

Ook geen werktijdverkorting door coronapandemie

Is de vermindering van werkzaamheden het gevolg van de (nasleep van de) Coronapandemie? Dan wordt uw aanvraag niet gehonoreerd.

De (nasleep van de) Corona pandemie duurt op dit moment al veel langer dan 24 weken.

Minder werk kan risico zijn van werkgever

Er zijn situaties waarbij de werkgever het risico draagt als er minder werk is. U kunt dan geen aanspraak maken op wtv. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties:

 • U bent als werkgever ziek.
 • U schorst werknemers.
 • Uw bedrijf heeft te maken met export- of importverboden.
 • U bent een startende ondernemer met problemen in de beginfase.
 • Uw bedrijf heeft last van orderverlies. Bijvoorbeeld door een fusie of faillissement van de opdrachtgever. Of omdat de productie naar een ander land verhuist.
 • Uw bedrijf aanvaardt bewust een risico van vermindering van werkaanbod. Bijvoorbeeld door werkzaamheden te verrichten voor 1 opdrachtgever.

Soms werktijdverkorting door de oorlog in Oekraïne

Werkgevers die geraakt worden door de oorlog in de Oekraïne kunnen voor hun medewerkers een uitkering aanvragen voor niet-gewerkte uren. Ze hebben hier alleen recht op deze Regeling Werktijdverkorting (wtv) als zij aan de voorwaarden voldoen.  

Situaties waarin u geen recht hebt op de wtv

U hebt geen recht op een uitkering via de wtv als u last heeft van:

 • Werkvermindering als gevolg van Nederlandse of Europese sancties tegen Rusland.
 • Werkvermindering door prijsverhogingen die (mede) het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne.
 • Werkvermindering door het wegvallen van één leverancier of afnemer in de Oekraïne. Tenzij u hier in de bedrijfsvoering al rekening mee heeft gehouden. En u kunt aantonen dat er in deze specifieke situatie geen alternatief mogelijk is of was.