Categorie Energie

De categorie Energie regelt voor het Rijk de inkoop van energie en gas.

Categorie Energie in het kort

In het (toekomstige) categorieplan Energie staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s) wil bereiken. Door als opdrachtgever in te kopen met impact.

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop van de producten en diensten voor de categorie is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

  • leveren van een concrete bijdrage aan de energietransitie
  • klimaatneutrale bedrijfsvoering van het Rijk.

Producten en diensten in de categorie

De categorie Energie koopt onder meer de volgende diensten en producten in:

  • duurzame elektriciteit
  • gas
  • garanties van oorsprong (GvO): Een GvO is een certificaat dat de afkomst van de geproduceerde energie aantoont. Energie en GvO’s worden in beginsel los van elkaar verhandeld.
  • CO2-emissierechten en certificaten voor compensatie CO2-uitstoot gasverbruik
  • energiegerelateerde diensten (onder andere meetdiensten, aansluitbeheer, monitoring, factuurcontrole).

Artikel: Rijksinkoop van energie: zoals thuis, maar dan een beetje anders

De Rijksoverheid werkt toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Categoriemanager Energie Nora Nikolic legt uit hoe het Rijk via inkoop van energie bijdraagt aan dit doel. Lees het artikel Rijksinkoop van energie: zoals thuis, maar dan een beetje anders op de website Denkdoeduurzaam.nl.

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Energie staat de onderbouwde wijze waarop de categoriemanager het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. Dit plan is nu nog onderwerp van besluitvorming binnen het Rijk en wordt in 2024 openbaar.

Geplande aanbestedingen kunnen al in de Rijksaanbestedingskalender staan, ook al is er nog geen definitief, vastgesteld plan.

Marktconsultaties

Categoriemanagers raadplegen vaak de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’. 

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten (het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek, neem dan contact op via e-mail: postbus.rvb.categorieenergierijk@rijksoverheid.nl.