Categorie Uitzendkrachten en Arbeidsparticipanten

De categorie Uitzendkrachten en Arbeidsparticipanten regelt raamovereenkomsten op basis waarvan het Rijk uitzendkrachten en arbeidsparticipanten kan inhuren.

Categorie in het kort

In het (toekomstige) categorieplan Uitzendkrachten en Arbeidsparticipanten staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk als inkoper doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken. De categorie heeft de kennis van relevante regelgeving, specifieke marktkennis en de ervaring op gebied van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. 

Wat betekent inkopen met impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de raamovereenkomsten is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

  • leveren van een bijdrage op het terrein van social return door het stimuleren van een diverse en inclusieve samenleving, waarin iedereen wordt behandeld en beoordeeld op wat iemand kan;
  • stimuleren van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in lijn met het streven naar een diverse en inclusieve samenleving.

Producten en diensten in de categorie

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Uitzendkrachten en Arbeidsparticipanten vallen:

  • Uitzendkrachten: bij een uitzendovereenkomst werkt de uitzendkracht ‘onder leiding en toezicht’ van de rijksdienst, maar is deze persoon in dienst bij het uitzendbureau. Er kan worden ingehuurd op verschillende functieprofielen in de salarischalen van de Rijksoverheid 1 tot en met 10 en in een enkel geval tot en met schaal 11 of 12. Het gaat voornamelijk om inzet op algemene functies in de uitvoering en bedrijfsvoering. Heel soms gaat het om inhuur voor meer gespecialiseerde functies in hogere salarisschalen. 
  • Arbeidsparticipanten: met arbeidsparticipanten worden mensen bedoeld die zijn geregistreerd in het doelgroep register van UWV. De rijksoverheid kan op verschillende manieren banen creëren voor arbeidsparticipanten. Ook werk op basis van een uitzendovereenkomst (zonder uitzendbeding) is hierbij mogelijk.

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Uitzendkrachten en Arbeidsparticipanten staat de onderbouwde wijze waarop de categorie het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. Dit plan is nu nog onderwerp van besluitvorming binnen het Rijk en wordt in 2024 openbaar.

Geplande aanbestedingen kunnen al in de Rijksaanbestedingskalender staan, ook al is er nog geen definitief, vastgesteld plan.

Marktconsultaties

De categorie raadpleegt altijd de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’.

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek? Neem contact op met de categoriemanager via email:  jolanda.molenaar@dji.minjus.nl.