Voorwaarden voor inkoop bij Rijksopdrachten

Bij opdrachten van het Rijk gelden regels voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid, facturering en levering. Deze regels staan in verschillende voorwaarden. De voorwaarden gelden voor het Rijk en de leverancier. Er zijn algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden voor dienstverlening, IT en de bouw.

Algemene voorwaarden inkoop Rijksoverheid

In de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV) staan de algemene regels voor de aanbestedingen die de Rijksoverheid doet voor inkopen. 

Ook is er een Engelse versie beschikbaar van de ARIV: General Government purchasing conditions 2018.

Voorwaarden voor complexe en omvangrijke opdrachten

Bij complexe opdrachten en omvangrijke opdrachten gelden de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV) niet. Deze opdrachten wijken te veel af van wat gebruikelijk is. Daarom worden bij ingewikkelde en grote opdrachten de voorwaarden vastgelegd in een maatwerkcontract.

Een voorbeeld van een omvangrijke opdracht is de aanbesteding van herbruikbare kantoorinrichting voor de Rijksoverheid. 

Voorwaarden inkoop diensten

Voor het inkopen van dienstverleningsopdrachten gelden de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten (Arvodi).

De Engelse versie is beschikbaar (Arvodi): General Government Terms and Conditions for Public Service Contracts 2018.

Voorwaarden inkoop Informatietechnologie (IT)

Voor de inkoop van IT-opdrachten gelden de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT- overeenkomsten (Arbit 2022).

De Engelse versie is beschikbaar (Arbit): General Government terms and conditions for IT contracts 2018. 

Voorwaarden voor opdrachten in de bouw

Voor de inkoop van opdrachten in de bouw gelden de Uniforme administratieve voorwaarden (UAV 2012). Maar let op: bij aannemingsovereenkomsten vanaf 1 januari 2024 hebben de aansprakelijkheidsregels in het Burgerlijk Wetboek (BW) voorrang op de UAV. Alleen professionele partijen kunnen hier samen andere afspraken over maken. Particuliere opdrachtgevers mogen dat niet.

Regels over aanbestedingen

Zoals alle overheidsinstanties moet ook het Rijk de aanbestedingsregels naleven. Meer informatie hierover vindt u bij het onderwerp Aanbesteden en op TenderNed.