Gezamenlijk plan voor het Waddengebied

Waterveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn een aantal van de onderwerpen waar het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 op gaat focussen. Na het toekennen van de status Natuurlijk Werelderfgoed door UNESCO in 2009 voor de Waddenzee, werd het tijd voor een andere kijk op dit unieke natuurgebied. Het uitvoeringsprogramma is een eerste uitwerking van de Agenda voor het Waddengebied 2050.

In dit uitvoeringsprogramma zijn 30 initiatieven opgenomen waarmee invulling wordt gegeven aan een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en aan een veilig, vitaal, duurzaam en veerkrachtig Waddengebied.

Een voorbeeld van zo’n initiatief is de aanpak van de kustzone, waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken hoe waterveiligheid hand in hand kan gaan met natuur en recreatie. Er is ook aandacht voor het versterken van de leefbaarheid op de Waddeneilanden, met bereikbaarheid als een van de belangrijkste aspecten.

Minister Harbers: “Het is belangrijk dat we met elkaar gericht gaan werken aan het behoud van het Waddengebied als uniek natuurgebied van Nederland, dat leefbaar en daarbij goed bereikbaar moet zijn en blijven. Het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 geeft hier invulling aan.”  

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof: “Goed dat het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021–2016 er nu ligt. Het beleidskader natuur Waddenzee maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma en dit wil ik graag met betrokken partijen vormgeven.”

Het Rijk, de Waddenprovincies, vastewal- en eilandgemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en het bedrijfsleven in het Waddengebied hebben in december 2020 samen een Agenda voor het Waddengebied 2050 opgesteld. De Agenda bestaat uit ambities, doelen en strategieën van Rijk en regio. Het doel van het uitvoeringsprogramma is om op de korte termijn acties vanuit de Agenda uit te werken. Het vaststellen van het uitvoeringsprogramma markeert de start van een meerjarige en nauwe samenwerking van veel partijen in het Waddengebied.