Versnelling in de hersteloperatie

Met de inzet van een aantal gerichte verbetermaatregelen lijkt het haalbaar om een versnelling te realiseren in de hersteloperatie. Door deze maatregelen is de prognose nu dat 90% van de integrale beoordelingen in het eerste kwartaal van 2025 afgerond kan zijn.  Voor de laatste 10% is naar verwachting nog een half jaar extra nodig. De prognose gaat uit van een aantal belangrijke randvoorwaarden en aannames. Dat schrijft staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) in de voortgangsrapportage die naar de Kamer is gestuurd.

Voortgang hersteloperatie

Tot aan het einde van 2022 hebben ruim 59.400 personen zich aangemeld als mogelijk gedupeerde bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Ouders kunnen zich tot eind 2023 nog aanmelden als mogelijk gedupeerde. In totaal zijn 28.000 ouders erkend als gedupeerde. Vanaf het moment van aanmelding hebben ouders recht op ondersteuning vanuit de gemeente waar zij wonen. Ouders van wie is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn, krijgen 30.000 euro. Ook kunnen ouders gebruik maken van de schuldenregeling. In totaal is voor ruim 20.000 ouders de integrale beoordeling afgerond.

Verbetermaatregelen

Staatssecretaris De Vries neemt een aantal maatregelen om de integrale beoordeling van de dossiers van ouders te versnellen. Zo worden dossiers van ouders die vermoedelijk niet gedupeerd zijn, sneller afgehandeld. Bezwaren van ouders die wel gedupeerd zijn, worden sneller afgehandeld door bijvoorbeeld het inzetten van mediation of het afsluiten van vaststellingsovereenkomsten. De capaciteit van UHT wordt uitgebreid en er wordt waar mogelijk meer software ingezet. Tot slot worden ouders beter op de hoogte gehouden van waar ze staan in het proces.

Staatssecretaris De Vries: “We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat gedupeerde ouders hun leven weer kunnen oppakken. De problemen met de kinderopvangtoeslag hebben diepe sporen achtergelaten bij een grote groep ouders en hun kinderen. Daarom is het belangrijk dat we nu stappen zetten om ouders sneller en beter te helpen.”

Behandelen bezwaar

Om ouders beter te helpen en hun bezwaren sneller te behandelen zijn er praktijkproeven gedaan met een vaststellingsovereenkomst (VSO) en mediation. Hierbij is onderzocht of dit leidt tot een hogere oudertevredenheid en een snellere behandeling. Er is besloten om de mogelijkheid voor ouders om gebruik te maken van een VSO de komende maanden stapsgewijs uit te breiden. Ook mediation wordt breder ingezet. Het doel is dat de komende 2,5 jaar 2500 bezwaren op deze manier kunnen worden behandeld. 

Commissie werkelijke schade

Gedupeerde ouders die meer schade hebben dan de compensatie die zij hebben gekregen na de integrale beoordeling kunnen terecht bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS). De afhandeling van deze verzoeken om aanvullende compensatie verloopt nog niet goed genoeg. De afgelopen tijd is een aantal verbeteringen in gang gezet. Zo is er meer transparantie over de beoordelingskaders die CWS hanteert. Samen met de nieuwe voorzitter wordt bekeken welke aanvullende maatregelen er daarnaast voor zorgen dat het CWS meer en sneller verzoeken kan behandelen.