Zevende voortgangsrapportage ‘Wind in de zeilen’: voortgang steeds zichtbaarder

Het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland werken gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de zeilen’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het aanspreekpunt en verbinder voor alle departementen die meewerken aan de uitvoering hiervan. Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Vandaag is de zevende voortgangsrapportage gepubliceerd over de verschillende lopende projecten.

Afgeronde projecten

Sommige onderdelen zijn afgerond, zoals de Vergoeding van gemaakte kosten voor de getroffen voorbereidingen voor de Marinierskazerne in Vlissingen. Het ging hierbij om de gemaakte kosten die het Rijk heeft vergoed aan de gemeente Vlissingen, de provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen als compensatie voor het niet doorgaan van de realisatie van deze kazerne.

Lopende projecten

Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC) is sinds medio 2021 gevestigd in Vlissingen. Recent is ook de aanbestedingsperiode gestart voor de komst van een hoogbeveiligde rechtbank in 2030 en een extra beveiligde gevangenis, samen vormt dit het Justitieel Complex Vlissingen. Zo wordt gewerkt aan de zogenoemde Law Delta. De organisatie van het SKC is inmiddels ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast zijn er positieve ontwikkelingen rondom Rail Gent-Terneuzen, binnenkort zal een verkenning starten gericht op het oplossen van knelpunten in dit spoornetwerk. In 2024 zal het Delta Climate Center (DCC) voor water, voedsel en energie volledig van start gaan. Hier komt onderwijs, het bedrijfsleven en onderzoek samen. De kernopdracht van dit centrum is om innovatieve oplossingen te realiseren voor een toekomstbestendige, veilige en welvarende Delta. Momenteel wordt gewerkt aan de oprichting van de stichting, de samenwerkingsovereenkomst en de subsidieaanvragen. 

Spin-off effecten

We zien ook steeds vaker dat er door de uitvoering van bepaalde Wind in de Zeilen projecten extra financiële middelen vrijkomen of kansen voor opschaling ontstaan. Zo zijn er plannen om twee hoogspanningsstations in de buurt van Terneuzen te bouwen en met een elektriciteitssnelweg de Westerschelde over te steken. Een andere positieve spin-off is dat de HZ University of Applied Sciences intensiever samenwerkt met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen om naast een praktijkdeel van de opleiding tot Physician Assistant ook een stuk van de theoretische opleiding in Zeeland te onderwijzen.