Stapsgewijs naar een dierwaardige veehouderij

Meer beweegruimte in pluimveestallen, een verplichting om altijd beschikking te hebben over schoon drinkwater en kwalitatief voer en een verbod op stallen waarbij koeien naast elkaar worden vastgebonden. Dit zijn enkele voorstellen die minister Piet Adema (ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) doet in zijn Kamerbrief als eerste stap naar een dierwaardige veehouderij in de toekomst.

Minister Piet Adema (LNV): “Wat ik graag zie, is dat alle dieren in de veehouderij in de toekomst in hun gedragsbehoeften kunnen voorzien. Dat dierenwelzijn voorop staat en er geen fysieke ingrepen zoals het couperen van staarten meer worden toegepast. Dit vraagt een grote aanpassing van de houderijsystemen en van de markt en daarom moet dit op een zorgvuldige manier gebeuren, tegelijkertijd is dit een goed haalbaar streven voor 2040. Er zijn veehouders die al goed op weg zijn, maar het moet en kan beter.”

Eerste stappen tot en met 2030

Minister Adema heeft vanmiddag een Kamerbrief uitgestuurd waarin per veehouderijsector (varkens, kippen, koeien, kalveren) de hoofdlijn van de voorgestelde maatregelen wordt beschreven die in verschillende Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB’s) zullen worden vastgelegd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen die op korte termijn, tot 2030, mogelijk zijn en die veehouders zonder grote financiële gevolgen voor hun bedrijf kunnen en moeten zetten. Daarnaast doet de minister in zijn brief voorstellen voor vervolgstappen. Echter, deze maatregelen brengen ook hogere kosten voor de veehouderijen met zich mee. Het is aan een volgend kabinet om hierin keuzes te maken. In de transitie naar dierwaardige veehouderij is daarnaast ook een belangrijke rol weggelegd voor markt- en ketenpartijen en financiers.

Tot en met 2030 wordt een eerste pakket aan maatregelen doorgevoerd. Zo moet er de komende jaren meer leef- en beweegruimte komen voor vleeskuikens en leghennen. In het wetsvoorstel wordt voorgelegd om op korte termijn stappen te nemen om de kwaliteit en beschikbaarheid van eten en drinken te verbeteren, meer aandacht te besteden aan verzorging van varkens en koeien, en pluimvee de mogelijkheid geven stofbaden te nemen en te foerageren,

Aanleiding voor wetsvoorstel

Op initiatief van de Partij voor de Dieren besloot de Tweede Kamer in 2021 met een amendement van kamerlid Vestering dat huisvesting dieren niet mag belemmeren om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Het amendement treedt op 1 juli 2024 in werking maar is onuitvoerbaar voor veehouders en niet handhaafbaar voor toezichthouders omdat het niet aangeeft waar veehouderijen aan moeten voldoen. Mede daarom besloot het kabinet tot gesprekken over een convenant dierwaardige veehouderij.

Voortgang

Op 4 maart a.s. behandelt de Tweede Kamer de nota van wijziging Wet dieren over dierwaardige veehouderij. Het is aan de Tweede Kamer om te besluiten of het wetsvoorstel als een volwaardig alternatief wordt beschouwd voor het eerder door het parlement aangenomen amendement Vestering om een toekomstige dierwaardige veehouderij te bereiken.