Ministerraad akkoord met wetsvoorstel Europawet

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel EU-informatievoorziening Staten-Generaal (de Europawet). Door informatie-afspraken in de wet te verankeren, wil het kabinet besluitvorming in de EU transparanter maken voor de Eerste en Tweede Kamer en burgers, en de resultaten en toegevoegde waarde van EU-beleid zichtbaarder maken. De ambitie om deze wet op te stellen komt voort uit het coalitieakkoord.

Tot nu toe wordt deze informatieplicht uitgevoerd op basis van losse afspraken die de Eerste en Tweede Kamer en de regering in de afgelopen jaren met elkaar hebben gemaakt op basis van moties en toezeggingen. Dit gebeurt door middel van BNC-fiches, kwartaaloverzichten, de geannoteerde agenda en verslagen van (Europese) Raadsbijeenkomsten. Al deze losse informatie-afspraken tussen de regering en de Eerste en Tweede Kamer komen nu in één wet: de Europawet.

Met de Europawet moeten Kamerleden het werk van het kabinet in de EU beter kunnen controleren en kunnen zij hun invloed op besluitvorming binnen de EU vergroten. In het wetsvoorstel staat ook dat de minister van Buitenlandse Zaken elk jaar aan beide Kamers zal rapporteren over de stand van zaken van de EU-informatievoorziening.

Het wetsvoorstel en het ontwerpbesluit dat daarop zal worden gebaseerd, gaan in op drie onderwerpen:

  1. Belangrijke beginselen voor de EU-informatievoorziening;
  2. Welke informatie de Eerste en Tweede Kamer ontvangen van de regering en hoeveel tijd de regering daarvoor heeft;
  3. Hoe ervoor wordt gezorgd dat de kwaliteit van de EU-informatievoorziening niet alleen behouden blijft, maar waar nodig ook verbetert.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het streven is het wetsvoorstel in het najaar van 2023 bij de Tweede Kamer in te dienen.