Dwangsom aanvragen bij te late beslissing overheid

Als u een aanvraag of bezwaar heeft ingediend bij de overheid, moet de overheid tijdig een beslissing nemen. Bijvoorbeeld als u een uitkering heeft aangevraagd. Of een bezwaar heeft ingediend tegen een bouwvergunning van uw buurman. Als de overheid niet op tijd beslist, heeft u vaak recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag.

Read this information in English

Beslistermijn voor aanvragen en bezwaren

Een overheidsorganisatie moet binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over uw aanvraag of bezwaar. Deze periode heet de beslistermijn.

Recht op dwangsom

Beslist de overheid niet op tijd? Dan laat u eerst schriftelijk weten dat de beslistermijn is verstreken. Dit heet in gebreke stellen. De overheid heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Direct beroep instellen

Vanaf het moment dat de dwangsom gaat lopen kunt u ook direct beroep instellen bij de rechter. Het is niet nodig om eerst bezwaar te maken bij de overheidsinstelling die moet beslissen. Verklaart de rechtbank uw beroep gegrond? Dan moet de overheidsinstelling binnen 2 weken alsnog beslissen.

Uitzondering op dwangsom bij Woo-verzoek

Bij een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) heeft u geen recht op een dwangsom.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht

Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen