Wat gebeurt er nadat ik bezwaar heb gemaakt tegen een beslissing van de overheid?

De overheidsorganisatie moet binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing nemen over uw bezwaar. In uitzonderingsgevallen mag de overheidsorganisatie langer de tijd nemen. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan.

Besluit op bezwaarschrift binnen 6 weken na einde bezwaartermijn

Bij de meeste bezwaarschriften geldt een beslistermijn van 6 weken, gerekend vanaf het einde van de bezwaartermijn.

Uitzonderingen op beslistermijn van 6 weken

Is er een adviescommissie? Dan is de termijn 12 weken. De overheid mag de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen. Bijvoorbeeld als de overheidsorganisatie meer informatie van u nodig heeft om een goede beslissing te nemen.

In bepaalde situaties is verder uitstel mogelijk 

Verder uitstel is alleen mogelijk in de volgende situaties:

  • alle belanghebbenden stemmen ermee in;
  • u stemt ermee in en andere belanghebbenden ondervinden geen schade van het uitstel;
  • uitstel is nodig voor de naleving van wettelijke procedurevoorschriften. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de gemeente een besluit moet nemen op een bezwaar tegen een bestemmingsplan. De gemeente moet dan een verplichte procedure volgen. Deze procedure duurt sowieso langer dan 6 weken. 

Dwangsom als overheid niet op tijd beslist

Beslist een organisatie niet op tijd? Dan heeft u recht op een dwangsom. Dat is een bedrag dat de organisatie aan u moet betalen zolang deze organisatie niet beslist. Voordat u recht heeft op een dwangsom moet u de organisatie in gebreke stellen. Dit is een brief waarin u aangeeft dat de beslistermijn is verstreken.

U heeft geen recht op een dwangsom bij een Woo-verzoek.

Uitnodiging voor hoorzitting over bezwaarschrift

Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u daarna vaak een uitnodiging voor een hoorzitting. De organisatie vraagt u, en eventueel ook andere betrokkenen, om een mondelinge toelichting. Dit heet ‘horen’.

Voorbereiding op de hoorzitting

U kunt zich voorbereiden op de hoorzitting. Onder andere door de stukken bij de zaak en het bezwaarschrift in te zien. Deze liggen minimaal 1 week ter inzage, meestal bij de betrokken organisatie. Alle betrokkenen kunnen tegen een vergoeding kopieën van de stukken krijgen.

Hulp tijdens de hoorzitting

U kunt uzelf tijdens de hoorzitting laten bijstaan. U kunt bijvoobeeld een familielid, kennis of advocaat meenemen. U kunt uzelf ook laten vertegenwoordigen. In dat geval doet iemand anders het woord voor u. U hoeft dan niet zelf aanwezig te zijn. Schakelt u een kennis of familielid in om u te vertegenwoordigen? Dan heeft die persoon een schriftelijke machtiging nodig die u heeft ondertekend.

Vraag om voorlopige voorziening tegen gevolgen besluit

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt de genomen beslissing. Soms heeft die beslissing intussen onherstelbare gevolgen, zoals het kappen van een boom. Om dit te voorkomen kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening (maatregel) te treffen. Dit is een speciale regeling zolang uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Bijvoorbeeld het uitstellen van het kappen, totdat er een beslissing op uw bezwaar genomen is. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Bekendmaking van de beslissing

Als de organisatie een beslissing heeft genomen op uw bezwaarschrift, krijgt u daarvan bericht. De organisatie onderbouwt hierin de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. Bij de beslissing staat vermeld waar u dit moet doen.

Bezwaarschrift intrekken is mogelijk

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dan kunt u dit schriftelijk of mondeling doen. Het mondeling intrekken van een bezwaar kan alleen bij een hoorzitting.