Klacht indienen bij klachtencommissie van school voor beroepsonderwijs of volwasseneneducatie (bve)

Heeft u een klacht overĀ een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo-school) of volwassenenonderwijs? Heeft u bijvoorbeeld een klacht over het gedrag van een leerkracht of over een beslissing van het schoolbestuur? Bespreek dat dan eerst met de leerkracht of met de schoolleiding. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Een klacht indienen is mogelijk voor:

  • studenten, aankomende en oud-studenten;
  • bedrijven;
  • personeel;
  • anderen.

Klachtencommissie

Elke mbo-school moet een klachtencommissie hebben waar iedereen terechtkan met een klacht. De klachtencommissie brengt na onderzoek van de klacht een advies uit aan het schoolbestuur. Op basis van dit advies kan het schoolbestuur maatregelen nemen.

Heeft de school waarover u een klacht wilt indienen geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij 1 van de landelijke klachtencommissies.

Klacht indienen

U dient de klacht in bij de klachtencommissie op school. Of bij 1 van de landelijke klachtencommissies als de school zelf geen klachtencommissie heeft. Ga na of er op school een medewerker is die helpt bij de afhandeling van klachten.

Wetten en regels

Wet educatie en beroepsonderwijs (art. 7.4.8a).