Emancipatie in theorie voor elkaar, nu de praktijk nog

Het recht op gelijke behandeling is wettelijk vastgelegd en er is breed draagvlak voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt en het recht om te zijn wie je wilt zijn en mét wie je wilt zijn. 'We hebben in Nederland de afgelopen decennia veel stappen de goede richting opgezet. Gelijkheid is in theorie en wettelijk goed geregeld, maar de praktijk is helaas weerbarstiger,' aldus minister van emancipatie Ingrid van Engelshoven. Daarom kondigt de minister stappen aan gericht op meer gelijkheid op de arbeidsmarkt, meer sociale veiligheid en acceptatie en meer genderdiversiteit en gelijke behandeling. 

Arbeidsmarkt

Een nieuwe ambitie van dit kabinet is dat het aandeel financieel onafhankelijke vrouwen moet stijgen. Op dit moment is minder dan de helft (48,4%) van de Nederlandse vrouwen financieel onafhankelijk. Financieel onafhankelijk ben je wanneer je minimaal 100% van het minimumloon verdient.  Wanneer je minder dan het minimumloon verdient, kan een echtscheiding of het overlijden van een partner financiële onzekerheid tot gevolg hebben. Van Engelshoven benadrukt: 'Ik vind het belangrijk dat vrouwen hun eigen keuzes in vrijheid kunnen maken. Het is goed als je zelf iets kunt betalen voor jezelf of je kinderen, zonder afhankelijk te zijn van je partner of van het armoedebeleid van de gemeente.'

Tot nu werd er gekeken naar de economische zelfstandigheid (inkomsten van minimaal 70% van het minimumloon). 70% is net voldoende om als alleenstaande van te leven, maar met kinderen is dit niet toereikend.

Om meer vrouwen financieel zelfstandig te laten zijn, is het van belang dat het aantal vrouwen dat werkt omhoog gaat net als het aantal uur dat vrouwen werken. Wie weinig werkt, verdient minder en ontneemt zich zelf de kansen om zich professioneel te ontwikkelen. Veel vrouwen die in deeltijd werken geven aan meer uren te willen werken.

Sociale veiligheid en acceptatie

Vooral vrouwen en LHBTI’ers hebben vaker te maken met intimidatie, geweld en onveiligheid. Oorzaken zijn de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen en het gebrek aan sociale acceptatie van gender- en seksuele diversiteit. OCW werkt samen met gemeentes en organisaties om deze situatie de komende jaren te verbeteren. 'Iedereen moet zich vrij voelen om te houden van wie je wilt en zichtbaar je zelf kunnen zijn,' aldus de emancipatieminister.

Daarom wordt de samenwerking met de Regenboogsteden voortgezet tot 2022 om bij te dragen aan meer sociale acceptatie van LHBTI’s. Het project ‘LEF’ richt zich bijvoorbeeld op het tegengaan van schadelijke traditionele praktijken en het helpen van meisjes en vrouwen uit migrantengemeenschappen om hun ambities na te kunnen streven

Genderdiversiteit

Heersende normen over hoe mannen of vrouwen zich zouden moeten gedragen, moeten geen belemmering vormen in de individuele ontwikkeling van kinderen. Genderdiversiteit moet zorgen voor minder eenvormigheid en meer ruimte voor meer keuzes. In dit kader zal het kabinet de onnodige geslachtsregistratie waar mogelijk beperken.

Onevenwichtige representatie en stereotiepe beeldvorming in de media houden beelden over gender, etniciteit, klasse en seksuele oriëntatie in stand. Het is goed als de media zich bewust zijn van hun invloed op dit punt. Minister van Engelshoven bewaakt de vrijheid van meningsuiting van media maar geeft wel mee dat: 'Zichtbaarheid van andere beelden dan de traditionele beelden juist kan bijdragen aan normalisatie en acceptatie. Denk hierbij aan reclames of reportages waarbij een regenbooggezin centraal staat of waarbij een man de zorgtaken grotendeels op zich neemt.'