Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Het adviescollege Stikstofproblematiek zal – naast de voorzitter – uit negen leden bestaan. Het college is gevraagd om binnen twee maanden met een advies voor de korte termijn te komen. Het college kijkt hierbij naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor vergunningverlening voor (nieuwe) activiteiten rondom Natura 2000-gebieden. Daarnaast gaat het adviescollege aan de slag met adviezen voor de langere termijn. Het college is verzocht met voorstellen te komen voor een nieuwe aanpak van de stikstofdepositie. Voor dit advies heeft het adviescollege elf maanden.

Minister Schouten: “Voor de invulling van het adviescollege hebben we gekeken naar een zo breed mogelijke samenstelling van ervaring en kwaliteiten. Met Johan Remkes als voorzitter heb ik er vertrouwen in dat dit adviescollege met aanbevelingen en oplossingsrichtingen komt voor de vraagstukken die er liggen.”

Gezien de impact van de uitspraak van de Raad van State op projecten en activiteiten op landelijke, regionale en lokale schaal en de wens van alle partijen om daadkrachtig te handelen, is een organisatie ingericht met de meest betrokken overheidspartijen. Hierin werken de ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK en Defensie, de provincies, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nauw samen.