Kabinet stimuleert innovatie en verduurzaming stallen: subsidieregeling (Sbv) opent op 25 mei

Veehouders die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, kunnen gebruikmaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Deze regeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant en gaat op 25 mei open voor deelname. In de veehouderij zorgt uitstoot van bepaalde stoffen uit stallen, zoals ammoniak en fijnstof, voor negatieve effecten op de volksgezondheid, milieu- en natuurkwaliteit en het klimaat. Het kabinet maakt € 172 miljoen vrij om boeren te ondersteunen die willen investeren in innovatieve en duurzame stallen.

De huidige periode vraagt veel van agrarische ondernemers, de coronacrisis raakt veel sectoren. Tegelijkertijd staat de veehouderij voor een omslag naar een duurzame, emissiearme landbouw en is er behoefte aan perspectief voor de toekomst. Met deze regeling kunnen veehouders aan de slag met ideeën voor technieken die bijdragen aan de verduurzaming van de sector. Stallen zijn daar een belangrijk onderdeel van want aanpassingen in stallen kunnen een forse bijdrage leveren aan het terugbrengen van emissies. Dat draagt bij aan een gezonde en duurzame sector en omgeving.

Twee modules

De Sbv bestaat uit twee modules waar veehouders per sector gebruik van kunnen maken: een innovatiemodule en een investeringsmodule. De innovatiemodule kan gebruikt worden wanneer een veehouder een nieuw idee heeft voor een techniek of managementmaatregel in de stal. Met deze module kan de boer zijn/haar idee ontwikkelen en testen en vervolgens gaan gebruiken. De investeringsmodule richt zich op de verdere uitrol en het gebruik van bewezen innovaties. Deze zijn dan doorgemeten en staan op een lijst van bewezen technieken. Vervolgens kunnen de nieuwe technieken op de markt gebracht worden.

Openstelling

De innovatiemodule van de Sbv komt als eerst beschikbaar en gaat trapsgewijs per (dierlijke) sector open. De varkens-, melkgeiten, melkvee- en vleeskalverhouderij kunnen als eerste gebruikmaken van de subsidies voor innovatie. De innovatiemodule gaat voor het eerst op 25 mei 2020 open voor inschrijving en sluit op 15 juli 2020. De pluimveehouderij komt als eerst in aanmerking voor de tweede module, de investeringsmodule. Deze opent naar verwachting begin juli. De modules worden tot en met 2024 twee keer per jaar opengesteld.

Meer informatie over de Sbv is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Agrariërs die van de subsidie gebruik willen maken kunnen terecht bij de RVO voor meer informatie. Op 27 mei vindt voor geïnteresseerden ook een webinar plaats; aanmelden kan via de website van de RVO. Het contactnummer van de RVO is: 088- 042 42 42 (tijdens werkdagen te bereiken van 08.30 – 17.00 uur).