Kabinet investeert in doorbouwen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt voor 2020 kortetermijnmaatregelen om de bouw door te laten bouwen tijdens de coronacrisis. Het woningtekort blijft immers groot en de bouw is een belangrijke economische pijler. Het kabinet doet dit door zelf te investeren, verduurzaming te stimuleren en door maatregelen te nemen om de bouw door te laten gaan. Het aantal nieuwe woningen moet verder omhoog. Samen met de bouwsector en alle partijen op de woningmarkt wordt eraan gewerkt dat de bouw ook na 2020 doorgaat.  

Minister Ollongren: “De bouw moet door blijven bouwen. Het woningtekort is groot. Mensen moeten nu en ook na de crisis een betaalbare woning kunnen vinden. We moeten lering trekken uit de vorige crisis waarbij de bouwsector heel hard getroffen werd en lang nodig had om de bouwproductie weer op peil te krijgen. Daarom kom ik nu met al met maatregelen voor 2020.”

Investerende overheid

Investeringen vanuit de overheid moeten doorgaan en waar mogelijk worden versneld. Zo moeten bestaande plannen en projecten van de overheid doorgaan of naar voren gehaald worden. Het Rijksvastgoedbedrijf kan voor 15 miljoen euro aan onderhoud versnellen en in 2020 laten plaatsvinden. Door een investeringsimpuls van 50 miljoen euro vanuit het Rijk kan voor 150 tot 250 miljoen euro aan investeringen worden ondersteund in maatschappelijk vastgoed van scholen en sportgebouwen. Gestimuleerd wordt om renovatie en onderhoud te koppelen aan verduurzaming en energiebesparende maatregelen. Nog dit jaar zal een subsidieregeling in werking treden zodat deze projecten dit jaar starten. Daarnaast wordt in de gezamenlijke ‘Taskforce Infra’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en brancheorganisaties gekeken naar maatregelen die direct uitvoerbaar zijn, naar maatregelen over een half jaar en voor 2021.

Verhoging subsidie consumenten

Huiseigenaren worden gestimuleerd om ondanks dat het een onzekere tijd is, de beslissing om hun huis te verduurzamen niet uit te stellen. Daarom wordt de regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH-regeling) die gericht is op isolatie verruimd. In plaats van 20% van de kosten wordt van 1 juni tot en met 31 december 2020 30% van de kosten vergoed.

Bouw moet kunnen doorbouwen

Om ervoor te zorgen dat de woningbouw doorgaat moeten belemmeringen bij procedures en realisatie van planvorming zoveel mogelijk worden weggehaald. Gemeenten worden extra ondersteund bij vergunningverlening en andere procedures door zogenoemde flexpools (ambtenaren met technische kennis over planvorming en vergunningsverlening). Hier komt 20 miljoen euro voor beschikbaar. Ook het beschikbaar stellen van woningbouwgrond blijft nog te vaak achter, juist nu moet dat worden voorkomen. Met gemeenten wordt besproken hoe dit kan worden verbeterd.

Veel regio’s willen prioriteit geven aan woningbouw en staan klaar om een aanvraag te doen voor een bijdrage vanuit de woningbouwimpuls van 1 miljard euro. Er staan nu al voor honderden miljoenen aan plannen klaar om te worden ingediend. Middelen uit de woningbouwimpuls worden naar voren gehaald zodat er in 2020 50 miljoen euro extra beschikbaar is en er nog sneller meer betaalbare huizen voor starters en middeninkomens kunnen worden gebouwd. Vanaf 1 juli kan er een beroep op de woningbouwimpuls worden gedaan.

Kwetsbare groepen

Goede huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers is door de coronacrisis nog belangrijker geworden. Goede huisvesting is noodzakelijk om risico op verspreiding van het virus te voorkomen. Daarom wordt in 2020 50 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de woningbouwimpuls om de bouw van (flexibele) huisvesting aan te jagen. Circa 10.000 woningen kunnen hiermee worden gerealiseerd voor deze groepen.