Kabinet scherpt maatregelen aan na nieuwe besmettingen nertsenbedrijven

Naar aanleiding van nieuwe besmettingen op nertsenbedrijven scherpt het kabinet de hygiënemaatregelen aan om nieuwe besmettingen te voorkomen. Ook wordt het onderzoek naar mogelijke besmettingsbronnen geïntensiveerd. Dat schrijven minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. In totaal zijn op 22 nertsenbedrijven in Noord-Brabant en Limburg besmettingen van nertsen met SARS-CoV-2 aangetroffen. Het kabinet blijft de komende weken het monitoringsonderzoek voortzetten om nieuwe besmettingen snel op te sporen.

Omdat er onlangs, ondanks de geldende maatregelen, weer nieuwe besmettingen zijn gevonden bij nertsenbedrijven, scherpen kabinet en nertsensector de hygiënemaatregelen aan. Zo is het vanaf vandaag verplicht voor medewerkers op nertsenbedrijven om persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals niet-medische mondkapjes en gezichtsschermen, te gebruiken. Het naleven van het hygiëneprotocol is de verantwoordelijkheid van de sector. De NVWA gaat het toezicht op de naleving van de maatregelen intensiveren. Daarnaast wordt het OMT-Z gevraagd advies te geven over de recente ontwikkelingen.

Onderzoeken

Bij elke besmetting doen de NVWA en GGD traceringsonderzoek naar de mogelijke bron van infectie. Gezien de recente besmettingen heeft LNV aan de Faculteit Diergeneeskunde gevraagd diepgaander onderzoek te doen naar mogelijke introductieroutes. Dit onderzoek is net van start gegaan. De eerste resultaten worden begin augustus verwacht.

Er zijn drie manieren waarop de situatie op nertsenbedrijven in de gaten wordt gehouden, namelijk via: het verplicht melden van ziekteverschijnselen bij nertsen (de meldingsplicht), een early warningsysteem (het wekelijks insturen van kadavers) en via de serologische screening (testen op de aanwezigheid van antistoffen). Op dit moment kunnen nieuwe besmettingen niet worden uitgesloten, daarom gaat de monitoring de komende tijd door.

Ontheffingen

Om de verspreiding van SARS-CoV-2 tussen nertsenbedrijven te voorkomen geldt op dit moment een landelijk verbod op het vervoeren van nertsen. Hierdoor dreigt op een tiental niet-besmette bedrijven het dierenwelzijn van de opgroeiende pups in het geding te komen door een gebrek aan ruimte in de stallen. Normaliter worden opgroeiende pups van deze bedrijven naar andere locaties van dezelfde bedrijven verplaatst. Houders van deze bedrijven kunnen een ontheffing aanvragen bij de NVWA om hun pups onder strikte voorwaarden te mogen vervoeren naar een andere, bij voorkeur leegstaande locatie. Het gaat hier nadrukkelijk niet om verplaatsing naar eerder geruimde, leegstaande bedrijven; deze mogen op dit moment niet worden herbevolkt. De NVWA ziet hierop toe.

Onderzoek bedrijfsmatig gehouden konijnen

Omdat uit experimenteel onderzoek is gebleken dat konijnen gevoelig kunnen zijn voor infectie met SARS-CoV-2 is, zoals eerder aangekondigd, uit voorzorg onderzoek uitgevoerd bij 18 konijnenbedrijven in de regio waar de besmette nertsenbedrijven liggen. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat er geen SARS-CoV-2 op deze konijnenhouderijen heeft gecirculeerd. Dit onderzoek wordt verder uitgebreid naar alle 40 konijnenbedrijven die er in Nederland zijn. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor mogelijke besmettingen met SARS-CoV-2 bij konijnen, niet bij bedrijfsmatig gehouden konijnen, en niet bij konijnen die als huisdier worden gehouden.