Aanpak knelpunten kleine pensioenen in consultatie

Pensioenuitvoerders mogen in de toekomst alle kleine pensioenen overdragen aan een andere pensioenuitvoerder. Nu is dit alleen mogelijk voor kleine pensioenen die zijn ontstaan nadat iemand is gewisseld van baan. Dit kan leiden tot situaties waarin de kosten voor het beheren en administreren van kleine pensioenen hoger worden dan het rendement, met daling van het vermogen als gevolg. Naast deze uitbreiding met betrekking tot de waardeoverdracht mogen kleine nettopensioenen voortaan worden afgekocht en worden fiscale sancties op het afkopen van kleine nettolijfrenten weggenomen. Het kabinet wil daarmee - na signalen van de Stichting van de Arbeid en Pensioenkoepels - een aantal knelpunten bij kleine pensioenen wegnemen. Het wetsvoorstel waarin deze wijzigingen zijn opgenomen is vandaag in internetconsultatie gegaan.

Pensioenuitvoerders hebben op grond van de pensioenwetgeving het recht om de waarde van een pensioen onder de afkoopgrens van € 503,24 per jaar (‘klein pensioen’) over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. Dit geldt nu alleen voor kleine pensioenen die zijn ontstaan als gevolg van baanwisseling en bijvoorbeeld niet in het geval van collectieve beëindiging, wanneer een werkgever collectief overstapt naar een andere pensioenregeling. Het knelpunt hierbij is dat niet alle pensioenuitvoerders in staat zijn de ontstaansgrond van een klein pensioen in hun administratie vast te stellen. Met als gevolg dat zij niet of moeizaam gebruik kunnen maken van hun recht om kleine pensioenen te mogen overdragen. Dit kan nadelig zijn voor de deelnemer. Het recht op waardeoverdracht wordt met de voorgenomen wijziging daarom uitgebreid tot alle kleine pensioenen.

Afkopen

De huidige wetgeving staat de afkoop van kleine nettopensioenen niet toe. Met als gevolg dat het beheren en administreren van zo’n klein nettopensioen kan leiden tot daling van het opgebouwd vermogen, als de rendementen de kosten niet meer goedmaken. Dit is niet in het belang van de deelnemer. Om dit te voorkomen krijgt nu de pensioenuitvoerder de mogelijkheid geboden de waarde uit te keren. Het zonder fiscale sancties kunnen afkopen van een kleine nettolijfrente heeft tot doel dat de betreffende gerechtigde in dezelfde fiscale positie komt als een deelnemer die instemt met afkoop van zijn of haar klein nettopensioen.

Belangstellenden kunnen tot 19 april 2021 reageren op de internetconsulatie