Vervolgonderzoek naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Justitie en Veiligheid gaan samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vervolgonderzoek doen naar de ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de uitkomsten uit het WODC-rapport ‘Van beroep in bezwaar, werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM’. Dit rapport gaat in op de werkwijze en het verdienmodel van de no cure no pay-bedrijven die bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Het doel van het vervolgtraject is om samen te komen tot passende oplossingen. Hierbij zullen ook andere partijen, zoals de Waarderingskamer en diverse stakeholders, betrokken worden.

Uit cijfers van de Waarderingskamer blijkt dat het aantal bezwaren tegen de WOZ-beschikking via deze no cure no pay bedrijven toeneemt . Het gevolg is dat gemeenten die deze bezwaren behandelen te maken hebben met een stijging van de proceskostenvergoedingen en uitvoeringskosten. Het WODC-rapport dat op 12 februari door de minister voor Rechtsbescherming, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, aan de Tweede Kamer is aangeboden, laat zien dat er sterke verschillen bestaan tussen bedrijven die zich bezighouden met bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Er is daarom behoefte om nog iets dieper te bekijken wat er aan de hand is. Ook wordt onderzocht welke ondersteuning gemeenten nodig hebben om hun WOZ-processen te optimaliseren.

Deze afspraak is tijdens het Bestuurlijk Overleg financiële verhoudingen op 7 april jl. formeel bezegeld.