Kabinet start plan pandemische paraatheid

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met een aanpak om Nederland voor te bereiden op een toekomstige pandemie. Het kabinet zet in op slagvaardigheid en wendbaarheid, onder andere door ervoor te zorgen dat er in de zorg flexibel en snel opgeschaald kan worden. Voor dit plan is de komende jaren oplopend tot jaarlijks € 300 miljoen beschikbaar. De beleidsagenda pandemische paraatheid is aan de Tweede Kamer gezonden.

Minister Kuipers: “Het gaat er bij een uitbraak van een nieuwe infectieziekte in de basis om dat we wendbaar zijn. Dat we een sterke basis van de gezondheidszorg hebben, dat we de juiste mensen op de juiste plek hebben, en dat iedereen weet wat te doen. Daar zet ik nu de lijnen voor uit, en daar gaan we hard verder aan werken de komende maanden.”

Het is reëel dat er een volgende pandemie komt, we weten alleen niet wanneer en hoe groot de impact zal zijn. De COVID-19-pandemie heeft laten zien dat we hierop beter voorbereid moeten zijn. Dat we beter zicht en inzicht moeten hebben om tijdig te kunnen sturen. Zodat ziekte- en sterftelast zo veel mogelijk worden beperkt en de maatschappij zo min mogelijk ontregeld raakt. De beleidsagenda pandemische paraatheid is de aftrap van een traject om het Nederlandse paraatheidsniveau blijvend op een hoger niveau te krijgen.

Versterking zorg en infectieziektebestrijding

Er komt een reeks maatregelen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie. Dat varieert van goede monitoring en surveillance tot aan goede informatievoorziening en het maken van heldere afspraken tussen betrokken partijen in de crisisbestrijding. De basis bij de GGD’en wordt versterkt en er wordt gewerkt aan een landelijke crisisorganisatie. Ook het flexibel en snel opschalen van zorgcapaciteit is een belangrijk onderdeel van de plannen. In de langdurige zorg volgen acties om de hygiëne en infectiepreventie te verbeteren.

Medische producten

De aanpak pandemische paraatheid maakt ook werk van leveringszekerheid van medische producten, waaronder geneesmiddelen, vaccins en hulp- en beschermingsmiddelen. Doel is om de kwetsbaarheden in de productie- en toeleveringsketen te verminderen. Het hebben van meerdere aanbieders is hierbij belangrijk. Daarom zet Nederland in Europees verband zo veel mogelijk in op het stimuleren van duurzame (opschaalbare) productie dicht bij huis, en investeert het kabinet in strategische internationale samenwerking.

Uitwerking

De beleidsagenda is het startpunt en wordt de komende maanden verder uitgewerkt met betrokken partijen, zowel nationaal als internationaal. Eerstvolgende concrete stappen zijn een besluit over de structuur voor opschaling voor de infectieziektenbestrijding, en een actieplan zoönosen. En ook daarna is er nog volop werk te doen, want pandemische paraatheid is nooit ‘af’. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe informatie en nieuwe inzichten leiden gaandeweg tot nieuwe afwegingen. Het kabinet en alle betrokken partners in de pandemiebestrijding moeten kunnen anticiperen op veel scenario’s. Alleen zo kan Nederland echt pandemisch paraat worden.