CO2-meter moet in ieder klaslokaal en extra ondersteuning bij inzet luchtreinigers

De afgelopen maanden is door het harde werken van vele scholen en gemeenten de ventilatie van schoolgebouwen verder verbeterd. Honderden scholen hebben gebruik gemaakt van het hulpteam ventilatie en in duizenden klaslokalen zijn CO2-meters geplaatst. Maar nu de coronabesmettingen weer langzaam toenemen, is het belangrijk om ook op het aantal scholen waar ventilatie nog onvoldoende op orde is, te zorgen dat alles uit de kast wordt getrokken om de ventilatie ook daar vlot te trekken. Daarom wordt het verplicht om in alle lokalen een werkende CO2-meter op te hangen. Ook krijgen scholen extra hulp en ondersteuning om luchtreinigers in te zetten. Dit heeft minister Wiersma aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): “Als leraar wil je lesgeven in een goed geventileerde klas, net zoals ouders dat ook belangrijk vinden voor hun kind. Op veel plekken is er al veel werk verzet om de school winterklaar te maken. Op een kleiner aantal scholen is men nog niet zover, dus daar moet een schep bovenop. Ik moedig ook die scholen nu extra aan gebruik te maken van alle mogelijkheden die er zijn. Voor ondersteuning kunnen scholen terecht op ventilatiehulp.nl of bellen met 0800–0224402. Doe dat ook echt, zodat we samen alle schoolgebouwen winterklaar maken.”

In ieder lokaal een CO2-meter

In de klas moet je voortdurend kunnen meten of de ventilatie in orde is. Uit een recente peiling onder scholen blijkt dat circa 60% een werkende CO2-meter in ieder klaslokaal heeft hangen, maar 40% heeft dat om diverse redenen nog niet. Hoewel bij vele scholen de meters wel in bestelling zijn, is het noodzakelijk om op alle plekken voorbereid te zijn als de coronabesmettingscijfers mogelijk verder oplopen. Daarom wordt een werkende CO2-meter in iedere klas verplicht. Deze verplichting is voor nieuwbouw en gerenoveerde basisschoolgebouwen al opgenomen in het Bouwbesluit. Dit wordt gelijkgetrokken.

Ondersteuning bij inzet luchtreinigers

We zetten alles op alles om te zorgen voor een gezond binnenklimaat. Om geen kansen te laten liggen wordt ook de inzet van luchtreiniging optimaal benut en worden scholen die dat willen verder ondersteund in het gebruik daarvan. Dit kan bijdragen aan oplossingen voor de korte termijn en daarnaast ook aan de opbouw van wetenschappelijke kennis over de effectiviteit en veiligheid van luchtreiniging in de klas.

In Staphorst hebben zes scholen het initiatief genomen om 75 luchtreinigers te plaatsen. Wij starten een pilot om de effecten van deze luchtreinigers te meten. Dit breiden we bovendien uit naar ruim 200 klaslokalen op andere plaatsen in Nederland. Scholen die hieraan willen meedoen, kunnen zich hiervoor aanmelden op ventilatiehulp.nl. De onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2023 verwacht. Dit komt bovenop het al langlopende onderzoek wat op tientallen scholen gaande is door wetenschappers van de Universiteit Utrecht en de TU Eindhoven.

Ondersteuning bij verbetering ventilatie

Met de Maatwerkregeling Ventilatie in Scholen (voorheen SUViS-regeling) kunnen scholen nog altijd een subsidie aanvragen. We zagen bij de vorige regeling dat dit niet altijd voldoende was en daarom hebben we dit voor scholen die kampen met acute ventilatieproblemen flink opgehoogd. Schoolbesturen kunnen via deze regeling maximaal 60% financiering vanuit het Rijk aanvragen.

Schoolbesturen en gemeenten die advies nodig hebben over ventilatie kunnen terecht bij de hulpteams van Ruimte-OK. Ruimte-OK is bereikbaar via 0800 – 0224402 of ventilatiehulp.nl. Ook voor de aanschaf van CO2-meters kun je hier terecht voor informatie, zodat je zeker weet dat je deze bij een gedegen partij inkoopt.

Inmiddels wordt de website goed bezocht en zijn handreikingen en documenten zo’n 3.000 keer gedownload. De helpdesk is 500 keer geraadpleegd. Er zijn ruim 700 verzoeken bij Ruimte-OK ingediend voor een bezoek van een expert van het hulpteam. Inmiddels zijn ongeveer 400 scholen bezocht en nog zo’n 170 scholen hebben op korte termijn een afspraak staan met een hulpteam. De teams leggen op school uit hoe bestaande systemen zo optimaal mogelijk kunnen werken en wijzen op mogelijkheden om de ventilatie verder te verbeteren.