Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen

Hoe zorg je dat gebouwen en hun omgeving bestand zijn tegen overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit en bodemdaling? Met de 'Maatlat voor een klimaatadaptieve groene Gebouwde Omgeving’ geeft het  kabinet overheden en de bouwsector duidelijkheid over hoe ze moeten bouwen in het veranderende klimaat. Vandaag stuurden minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de maatlat naar de Tweede Kamer. 

De maatlat maakt duidelijk wat klimaatadaptief bouwen en inrichten inhoudt en werkt toe naar een minder vrijblijvende aanpak. Bouwen op een manier die berekend is op het toekomstige klimaat, zorgt immers dat we ook in de toekomst in een veilige, gezonde én groene omgeving kunnen blijven wonen en werken.

Uniform referentiekader

De maatlat geeft een landelijk uniform referentiekader waarmee projecten klimaatbestendig en groen kunnen worden uitgevoerd. De maatlat beschrijft voor nieuwbouw doelen, prestatie-eisen en geeft richtlijnen mee voor de thema’s wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit, bodemdaling en gevolgbeperking van overstromingen. Hoe er in een bouwontwikkeling invulling wordt gegeven aan de maatlat is en blijft een locatiespecifieke uitwerking. Door geen specifieke maatregelen voor te schrijven, blijft er lokaal ruimte voor slimme oplossingen en innovaties vanuit de markt.

Hoe nu verder

De Maatlat Klimaatadaptieve Groene Gebouwde Omgeving is nu nog niet wettelijk verplicht. In het voorjaar start het Rijk met het verkennen van de mogelijkheden voor juridische borging. Voor nu geeft de maatlat duidelijkheid over wat er van nieuwbouw verwacht wordt op het gebied van klimaatadaptief bouwen en inrichten. De overheid vraagt om de maatlat al zo veel mogelijk toe te passen bij bouwplannen.