Rijksvastgoedbedrijf kan gemeenten en corporaties per direct voorzien van woonruimten

Gemeenten die op korte termijn flexwoningen willen afnemen via de aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen zich nog altijd melden. De komende maanden worden de woningen die door het Rijksvastgoedbedrijf zijn aanbesteed bij negen flexbouwers geleverd. 

Dat het snel kan, heeft gemeente Delft aangetoond die binnen enkele maanden 84 flexwoningen (2 percelen) heeft gerealiseerd. Komende maand trekken daar de eerste bewoners in. Leeuwarden heeft aangegeven dat zij 4 percelen wil afnemen. Met enkele andere afnemers lopen de contract gesprekken.  Op dit moment zijn er in totaal 16 percelen gereserveerd voor gemeenten en 9 percelen voor het COA. 17 percelen zijn nog beschikbaar wat uitkomt op 714 woningen. Er worden op dit moment tientallen gesprekken gevoerd voor de plaatsing van deze woningen, maar het uitgangspunt blijft: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.  Gemeenten en corporaties kunnen zich daarvoor melden bij het Rijksvastgoedbedrijf. De percelen worden de komende maanden afgeleverd of staan op een distributielocatie bij de fabrikant of het Rijksvastgoedbedrijf. 

De flexwoningen zijn inzetbaar om woonruimte te bieden aan inwoners die met spoed een woning nodig hebben. Het realiseren van flexwoningen is een van de snelste manieren om de impasse van de woningnood te doorbreken. Bij flexwoningen worden ook tijdelijke locaties benut die niet in aanmerking komen voor reguliere woningbouw. De woningen zijn voor alle woningzoekenden maar worden vooral ingezet voor mensen die met spoed een dak boven hun hoofd nodig hebben.

De aanbesteding van het Rijksvastgoed bedrijf beoogt de bouwcapaciteit van flexwoningen te verhogen en te versnellen om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden. De versnelling komt voort uit het parallel schakelen van de aanbesteding en het aandragen van locaties door gemeenten en corporaties. Uitgangspunt is dat corporaties de woningen na de inkoop afnemen van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast heeft grootschalige inkoop via één vastgoedorganisatie met inkoopexpertise de mogelijkheid geboden te standaardiseren waardoor levertijden worden verkort.

Zoals de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft aangegeven in de Kamerbrief van 2 mei is de praktijk weerbarstiger gebleken. Hoewel de procedures voor flexwoningen sneller zijn dan voor reguliere bouw blijken andere hobbels soms moeilijker te nemen. Onderzoeken, aansluiten op infrastructuur en omwonende die bezwaar maken zorgt ervoor dat er tientallen gemeenten interesse hebben maar niet overgaan tot aanschaf.

Omdat gemeenten en corporaties de businesscase niet altijd goed rond krijgen heeft het ministerie diverse instrumenten. Om de exploitatietermijn te verlengen is er een financiële herplaatsingsgarantie beschikbaar waar het Rijk, naast gemeente en corporaties, een groot deel van het financiële risico op zich neemt. Daarnaast kunnen gemeenten ook een beroep doen op de Regeling Huisvesting Aandachtgroepen of na de zomer op de eerste tranche van de nieuwe stimuleringsregeling flexwoningen en transformaties . Gemeenten en corporaties die geholpen willen worden bij het onderzoeken van de mogelijkheden en financiering voor flexwoningen kunnen zich melden bij Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting.