Renovatie

Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit december 2021

Dit is alweer de laatste editie van de Nieuwsbrief Bouwen met kwaliteit van het jaar. Sinds onze vorige nieuwsbrief in oktober jl. is er weer veel op het terrein van Bouwen en Energie te melden. We wensen iedereen dan ook veel leesplezier en heel fijne en gezonde feestdagen.

Hoofdlijnen nationaal isolatieprogramma: lokale en landelijke aanpak versterken elkaar

Medio november heeft de minister van BZK de hoofdlijnen van het nationaal isolatieprogramma (NIP) naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit programma biedt meer mogelijkheden dan tot nu het geval was voor zowel eigenaren van koopwoningen als huurhuizen om de woning beter te isoleren.

Vanaf 1 januari 2022 worden de subsidiebedragen voor isolatie in de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) en de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), verhoogd. Hiermee kunnen woningeigenaren en VvE’s 30% van de investeringskosten voor isolatie terugkrijgen (was 20%). Er is 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de verduurzaming van corporatiewoningen en particuliere huurwoningen. Om huishoudens te kunnen bereiken die aanvullende ondersteuning nodig hebben, is er daarnaast een lokale aanpak. Gemeenten kunnen hiervoor per halverwege 2022 voorstellen op maat indienen voor een eigen aanpak gericht  op slecht geïsoleerde woningen en energiearmoede. Door gemeenten de ruimte te geven om aan te sluiten bij de lokale infrastructuur, aanpak en instrumentkeuze kunnen gemeenten maatwerk leveren. Op deze manier versterken de lokale en de landelijke aanpak elkaar. Lees meer

Beeld: ©BZK

Eerste kamer geeft groen licht voor Besluit kwaliteitsborging

De Eerste Kamer heeft op 23 november de voorhang van het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging formeel afgerond. Het Ontwerpbesluit wordt thans voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Tegelijkertijd is de internetconsultatie voor de bijbehorende regeling Kwaliteitsborging van start gegaan.  Kijk hier voor meer informatie

Beeld: ©BZK

Inspiratiegids hybride warmtepompen voor gemeenten en andere lokale partijen

De hybride warmtepomp, een kleine warmtepomp die naast een (bestaande) cv-ketel wordt geïnstalleerd, kan in veel gebouwen ingezet worden om de CO2-uitstoot flink te verlagen. Het is daarmee een flexibele tussenstap op weg naar aardgasvrij voor alle wijken waar de komende 10 tot 15 jaar niet direct de stap naar een warmtenet of all-electric oplossing wordt gemaakt. De hybride warmtepomp is nog relatief onbekend en er zijn nog weinig collectieve aanpakken om bewoners te stimuleren en te ontzorgen bij een overstap. Dit terwijl de hybride warmtepomp zich voor een groeiend aantal woningen snel terugverdient.

De Inspiratiegids hybride warmtepompen is opgesteld om gemeenten en andere lokale partijen te ondersteunen bij het vormgeven van een lokale aanpak en bevat een aantal best practices van gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties.

Beeld: ©BZK

Steeds meer energieadviseurs aan de slag voor opname energielabel

De invoering van het uitgebreide energielabel is inmiddels op stoom geraakt. Een toename van het aantal adviseurs en een afname van de wachttijd hebben ervoor gezorgd dat het ministerie van BZK heeft besloten tijdelijke maatregelen, die rond de nieuwe invoering golden, op te heffen. Dit onderstreept het vertrouwen in de aanpak van de sector en in het verbeterde label. Lees meer

Beeld: ©BZK

Koel huis: de nieuwe verbeteroptie van Verbeterjehuis.nl

Uit de KNMI-klimaatscenario’s blijkt dat niet alleen de gemiddelde temperatuur stijgt, maar dat ook de hitte-extremen toenemen. Veel woningen in Nederland zijn zo gebouwd dat ze zoveel mogelijk zon binnenlaten. Tijdens warme zomers leidt dit tot ongezonde hoge binnentemperaturen. Gelukkig zijn er maatregelen om oververhitting tegen te gaan.

Het platform Verbeterjehuis.nl biedt aan consumenten informatie over verbeteropties om hun woning te verduurzamen. Sinds kort is Verbeterjehuis.nl uitgebreid met een nieuwe verbeteroptie.  Deze nieuwe verbeteroptie gaat over het koel houden van de woning, bijvoorbeeld via isolatie, ventilatie en via het nemen van klimaatadaptieve maatregelen zoals buitenzonwering of groen rondom, op of tegen de woning.

Infographic financiering Klimaatadaptatie

In opdracht van het Ministerie van BZK is er een infographic Financiering Klimaatadaptatie ontwikkeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanleiding voor het ontwikkelen van deze infographic was het signaal dat de bekostiging en financiering van klimaatadaptatie vaak een struikelblok is voor het realiseren van klimaatadaptatie projecten in de gebouwde omgeving. De infographic is een goed hulpmiddel voor iedereen die met dit probleem te maken heeft gehad.  Alle geïnventariseerde financieringsmogelijkheden zijn samengevat in uniforme korte projectbladen.

Volg de 3 blokken uit de infographic en combineer instrumenten en oplossingsrichtingen met elkaar tot een eigen op maat oplossing. Zie hier de link naar de infographic.

Beeld: ©BZK

Circulair bouwen in de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Op 18 oktober is de actualisatie van het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023  naar de Tweede Kamer gezonden. Via de link zijn de aanbiedingsbrief en het Uitvoeringsprogramma te vinden. In beide documenten wordt uitgebreid ingegaan op het kabinetsbeleid voor de ondersteuning van circulair bouwen.

Beeld: ©BZK

Inspiratie voor circulair ondernemen in beeld

Het PBL heeft negen inspirerende beeldverhalen gepubliceerd. De beeldverhalen zijn gebaseerd op interviews met vertegenwoordigers van negen bedrijven uit de bouwsector. Doel van de beeldverhalen is om de dialoog over circulair ondernemen te voeden en om te leren van de manier waarop de negen bedrijven kansen benut hebben, of met belemmeringen omgingen. Samenwerking blijkt voor de bouwsector het sleutelwoord.

Maar ook voor overheden kunnen de verhalen als inspiratie dienen. De beeldverhalen kunnen bijdragen aan meer inzicht in de rol die zij kunnen spelen om circulair bouwen te bevorderen.

Beeld: ©BZK

Het nieuwe uitvoeringsprogramma van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie is gepubliceerd: in 2023 moet het ‘basiskamp’ op orde zijn

Het uitvoeringsprogramma voor de periode 2021-2023 beslaat een cruciale fase, want in 2023 moet het zogeheten ‘basiskamp’ gereed zijn. Het basiskamp bevat alle benodigde instrumenten, hulpmiddelen en voorwaarden om de volgende etappes van de route naar een circulaire bouweconomie te doorlopen.  

Beeld: ©BZK

Scherpere doelen voor milieuprestatie van gebouwen en isolatiematerialen

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad over gespoten PUR-schuim vroeg de Tweede Kamer of het voornemen van de minister van BZK om de wettelijke milieuprestatie te halveren uiterlijk in 2030 kon worden versneld. En verder of het mogelijk was om sneller tot milieuvriendelijkere eisen te komen in relatie tot het spuiten van PUR-schuimisolatie. In reactie hierop heeft de minister van BZK toegezegd om te verkennen of de halvering van de wettelijke milieuprestatie al mogelijk is in 2025. Tevens heeft de minister toegezegd te verkennen op welke wijze geborgd kan worden dat de toepassing van isolatiematerialen bij verduurzaming milieuvriendelijk is. De besluitvorming hierover laat de minister van BZK over aan een volgend kabinet.

Beeld: ©BZK

Investeringsaftrek MIA wordt verhoogd

Als ondernemer kan je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA kent nu 3 aftrekpercentages, afhankelijk van het bedrijfsmiddel: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Dit betekent meer fiscaal voordeel. Op de Milieulijst staat aangegeven welk percentage geldt voor welk bedrijfsmiddel. Voor meer informatie MIA en VAMIL voor ondernemers aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Start openbare consultatie wijziging Regeling Bouwbesluit

Op 26 november is de openbare consultatie van een wijziging van de Regeling Bouwbesluit gestart. Met deze wijziging wordt een herziene versie van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken aangewezen in de bouwregelgeving. De belangrijkste onderdelen van de herziening zijn de introductie van indicatoren voor aandeel gebruikt secundair materiaal bij de bouw. En verder de verduidelijking van de regels voor het aannemelijk maken van maatregelen voor verlenging van levensduur van bouwwerken en voor recycling en hergebruik na sloop. Het doel van deze wijziging is maatregelen voor circulair bouwen te bevorderen zoals beschreven in de brief van 19 oktober 2019 van de minister van BZK aan de Tweede Kamer.

Beeld: ©BZK

Plannen ontvouwd 525 miljoen voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten, is belangrijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom heeft het kabinet bij Prinsjesdag aangekondigd 525 miljoen euro ter beschikking te stellen voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. De plannen voor de extra middelen, die in de Miljoenennota zijn vrijgemaakt, zijn nu uitgewerkt. Lees meer

Beeld: ©BZK

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.