Decembercirculaire gemeentefonds 2021

De decembercirculaire 2021 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2021 en verder. De circulaire bevat ook informatie over de verdeling van diverse aanvullende maatregelen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor medeoverheden. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.