Decembercirculaire gemeentefonds 2022

De decembercirculaire 2022 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

De bijgevoegde rekenbestanden geven inzicht in de uitkomsten per afzonderlijke gemeente en kunnen door gemeenten worden benut voor eigen berekeningen.

Betaalspecificatie februari

Er is in de betaalspecificatie van januari 2023 helaas iets niet goed gegaan. De betaalspecificatie van februari is gecorrigeerd.

Verdeling structurele middelen Wet goed Verhuurderschap

Er is bij de correctie van de betaalspecificatie geconstateerd dat de structurele middelen in de kader van de Wet goed verhuurderschap (jaarlijks € 12,4 mln.) niet op de juiste wijze zijn verdeeld. Met de VNG was afgelopen najaar afgesproken om deze middelen te verdelen op basis van 45% omgevingsadressendichtheid (oad), 50% oppervlak bebouwing woonkern en voor 5% een vast bedrag per gemeente. Helaas is in de decembercirculaire niet deze met de VNG afgesproken verdeling gehanteerd, maar zijn de middelen verdeeld via de algemene uitkering op basis van de vaste verdeelsystematiek.

Er zijn gevolgen voor de bpe-waarden voor 2023. De overige bpe-waarden voor 2023 zijn niet gewijzigd. De uitkeringsfactor 2023 wijzigt ook niet. De verdeling per gemeente is aangepast. In de betaalspecificatie van maart zal deze aanpassing worden verwerkt.

Extra middelen verkiezingen

Tentatieve verdeling van de extra middelen verkiezingen in het kader van de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen.

Aanpak Dakloosheid

Het kabinet zet in op het voorkomen van dakloosheid, om- en afbouw van de maatschappelijke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze jongeren en volwassenen.

Het kabinet stelt daarvoor structureel € 65 miljoen beschikbaar vanuit de Coalitieakkoordmaatregel Dak- en thuislozenopvang. Bij voorjaarsnota 2022 zijn de middelen voor 2023 overgeheveld naar de VWS-begroting. Het voornemen is om komend voorjaar € 55 miljoen hiervan naar het gemeentefonds over te hevelen en in de meicirculaire 2023 te verstrekken aan centrumgemeenten maatschappelijke opvang/beschermd wonen via de decentralisatie-uitkering Brede Aanpak dakloosheid.

Voor de verdeling aan centrumgemeenten wordt het objectieve verdeelmodel van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang (DUMO) gehanteerd. € 7 miljoen is beschikbaar voor de specifieke aanpak voor dakloze EU-burgers, conform het plan van aanpak dakloze EU-burgers. Het voornemen is om in de meicirculaire 2023 dit bedrag ook via een decentralisatie-uitkering te verdelen over een nader te bepalen aantal (max. 8) centrumgemeenten die in de vorm van een pilot aan de slag gaan met de aanpak. Welke gemeenten dit zijn en welke verdeelsleutel wordt gehanteerd voor deze specifieke aanpak is op dit moment onderwerp van overleg. De overige € 3 miljoen blijft op de VWS-begroting en wordt gebruikt voor landelijke subsidies, monitoring, opdrachten en APK kosten. Over de besteding van de middelen voor de jaren 2024 en verder vindt nog besluitvorming plaats.