Uitvoeringsprogramma Natuur

Het Rijk en provincies werkten in nauwe samenwerking met de terreinbeherende organisaties bijgevoegd Uitvoeringsprogramma Natuur uit. Hierin staan afspraken over de ambitie en opgave, kaders voor de maatregelen, monitoring en rapportage en het samenwerkingsmodel. Met het Programma Natuur gaan Rijk, provincies en maatschappelijke partners samen de natuur de komende jaren verder versterken en verbeteren.

Uitvoeringsprogramma Natuur (PDF | 33 pagina's | 1,1 MB)