Nader voorlopige Macrobudget 2021 (informatie voor gemeenten)

Overzicht van de nader voorlopige inschatting van het Macrobudget dat de Rijksoverheid per gemeente beschikbaar stelt voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen).

Een deel van het macrobudget 2021 (€ 327,2 mln) was apart gehouden, om de mogelijkheid te creëren om in de verdeling rekening te houden met verschillen in de impact van de coronacrisis op de bijstandsuitgaven van gemeenten. In samenspraak met de begeleidingscommissie verdeelmodel (met o.a. vertegenwoordigers van VNG, Divosa en gemeenten) zijn we tot de conclusie gekomen dat de verschillen in de ontwikkeling van de bijstandsvolumes en uitgaven van gemeenten in het coronajaar 2020 niet uitzonderlijk zijn ten opzichte van eerdere jaren. Daarom is het corona deelbudget bij de berekening van de nader voorlopige budgetten toegevoegd aan het regulier te verdelen macrobudget.

De bijstelling van het nader voorlopige macrobudget is een tussenstand, waarin de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie (CEP, CPB) zijn verwerkt. Het macrobudget 2021 gaat van € 6,845 miljard naar € 6,462 miljard (bijstelling van – €383 miljoen). Deze bijstelling wordt niet in de maandelijkse betalingen aan gemeenten verwerkt. Eind september wordt het Macrobudget definitief vastgesteld.