Consultatie nationaal actieplan duurzaam gebruik pesticiden

De Europese richtlijn 2009/128/EG verplicht Nederland elke vijf jaar een nationaal actieplan voor het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op te stellen. Het actieplan bevat doelen, indicatoren en acties om de risico’s en effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en het gebruik van geïntegreerde gewasbescherming en alternatieve benaderingswijzen te bevorderen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor een nieuw overzicht gemaakt van acties uit bestaande beleidsdocumenten waarmee de komende jaren invulling wordt gegeven aan de vereisten uit de richtlijn: Nationaal actieplan duurzaam gebruik pesticiden 2021 t/m 2025. Het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en het Pakket van Maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten vormen de basis voor de acties over het landbouwkundige gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Wat vindt u van het nationaal actieplan duurzaam gebruik pesticiden? Wij ontvangen graag uw inhoudelijke reactie, voorzien van een toelichting. U kunt uw reactie van 25 november 2021 tot en met 7 januari 2022 indienen.

Hoe kunt u reageren?

Uw reactie bevat tenminste uw naam, adres en dagtekening. U stuurt uw reactie op een van de volgende manieren in:
• Per e-mail naar herzieningNAP@minlnv.nl

• Schriftelijk
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, t.a.v. Nationaal actieplan duurzaam gebruik pesticiden
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

De kans bestaat dat de overheid wordt gevraagd ingediende zienswijzen openbaar te maken. Als u bezwaar heeft tegen het openbaar maken van uw zienswijze, dient u dit aan te geven in uw reactie op het nationale actieplan. Als u bezwaar maakt wordt, behoudens de Wet openbaar bestuur, uw reactie niet openbaar gemaakt, maar wel benut voor het eventueel verbeteren van het voorstel.

Richtlijn 2009/128/EG inzake duurzaam gebruik pesticiden heeft als doel om de risico’s en effecten van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu te verminderen en het gebruik van geïntegreerde gewasbescherming en alternatieve benaderingswijzen te bevorderen.

Het actieplan bevat doelen, indicatoren en acties om risico’s en effecten van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Daarnaast moet het artikel ook de invulling van enkele artikelen uit de richtlijn beschrijven. Die artikelen gaan over opleiding, verkoop en distributie, informatie en bewustwording, keuring van apparatuur, spuiten vanuit de lucht, voorlichting aan het publiek, aquatisch milieu en drinkwater, beschermde gebieden, opslag en behandeling van verpakkingen, geïntegreerde gewasbescherming en indicatoren. 

Indien in de komende jaren belangrijke beleidswijzigingen plaatsvinden op het gebied van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die tot nieuwe of gewijzigde acties leiden, kan dat worden verwerkt in het volgende actieplan (2026-2030) of tussentijds worden gemeld aan de Europese Commissie.