Herziening uithuisplaatsingen kinderen van gedupeerde ouders

Gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, die te maken hebben met een uithuisplaatsing in combinatie met een ondertoezichtstelling (OTS), kunnen de wens hebben dat hun kind weer thuis komt wonen. Om de uithuisplaatsing te laten beëindigen is een officiële herziening nodig. Een ouder met het gezag of een kind (vanaf 12 jaar) kan hiervoor een verzoek indienen bij de jeugdbeschermer. Het gaat hier om een verzoek op grond van artikel 256d van het burgerlijk wetboek.

Bij dit verzoek is het belangrijk om uit te leggen welke omstandigheden zijn veranderd. De ouder moet aangeven waarom hij of zij de opvoeding weer kan oppakken. Dit betekent dat de problemen, die aanleiding waren voor de uithuisplaatsing, voldoende moeten zijn opgelost. Het oplossen van schulden en wegvallen van de stress door de financiële problemen kan een positieve invloed hebben op het creëren van een stabiele thuissituatie. Het gaat echter ook andere zaken, zoals huisvesting, mentale gezondheid en opvoedvaardigheden.

De jeugdbeschermer moet binnen 2 weken reageren op het verzoek met een schriftelijk besluit. Als de jeugdbeschermer het verzoek toewijst, toetst de Raad voor de Kinderbescherming het besluit. Als de jeugdbeschermer het verzoek afwijst, dan kan de ouder of het kind (vanaf 12 jaar) naar de kinderrechter gaan. Soms vraagt de kinderrechter advies aan de Raad voor de Kinderbescherming. De kinderrechter weegt af wat in het belang van het kind is en kijkt daarom ook of ouders de verantwoordelijkheid voor de opvoeding kunnen dragen, ook voor de langere termijn.

Een herziening is niet verplicht en gebeurt alleen op verzoek van de ouder of het kind (vanaf 12 jaar). Zij houden de regie.

Uiteindelijk kán een herziening ervoor zorgen dat een kind weer thuis kan gaan wonen. Vaak zal dit stap voor stap gaan, door eerst een goede analyse te laten maken. Of door eerst het contact tussen ouders en kind(eren) langzaam maar zeker uit te breiden. Er kunnen aanvullende afspraken nodig zijn, bijvoorbeeld over school of over het behoud van contact met pleegouders en andere steunfiguren. Voor kinderen is het belangrijk dat zij niet (opnieuw) belangrijke personen kwijtraken of dat er (te snel) stappen worden gezet, zonder dat zij hun stem hebben kunnen laten horen.  

Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk dat ouders zich goed laten informeren. Deskundigen kunnen de procedure uitleggen en helpen om de stappen te doorlopen. Voor gedupeerde ouders die te maken hebben met een gedwongen uithuisplaatsing is er gratis rechtsbijstand beschikbaar.

Hulp nodig?

Gedupeerde ouders en kinderen kunnen voor ondersteuning terecht bij het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire, een advocaat of een onafhankelijk cliëntondersteuner (via de gemeente). Deze voorzieningen zijn gratis.