FRYSK Reactie Nederland op zevende evaluatierapport over Nederland van Comité van Experts over Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden

Dit document is enkel in het Fries beschikbaar. Reaksje Nederlân op it sânde evaluaasjerapport oer Nederlân fan it Komité fan Saakkundigen oangeande it Europeesk Hânfêst foar regionale of minderheidstalen. Reactie Nederland op het zevende evaluatierapport over Nederland van het Comité van Experts over het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden.

FRYSK Reactie Nederland op zevende evaluatierapport over Nederland van Comité van Experts over Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden