Aanlevering SiSa 2014 en aanlevering Iv3 2014

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert de regie op het aanleveringsproces van SiSa en Iv3. Een belangrijk aspect van deze regie vormt de jaarlijkse aanlevering van de jaarstukken op uiterlijk 15 juli. Deze deadline wordt scherp gehandhaafd, eventueel door het tijdelijk opschorten van de wekelijkse algemene uitkering uit het gemeente- of provinciefonds.

Deze maatregel is ook dit jaar weer toegepast; uiteindelijk slechts in een enkel geval, omdat het commitment van het ambtelijk management, maar ook van het gemeentebestuur, sterk blijkt toe te nemen in het zicht van deze maatregel.

Elk jaar zijn er provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die hun verantwoordingsinformatie zodanig laat aanleveren dat eventuele fouten niet meer tijdig kunnen worden hersteld. Teneinde tijdig en plausibele aanlevering te bespoedigen, wordt een lijst gepubliceerd van medeoverheden die de deadline niet gehaald hebben. Door de vergelijking van deze lijst met de verantwoordingslijst kunnen provincies en gemeenten tevens nagaan of de gemeenschappelijke regeling(en) waar zij deel van uitmaken en die verantwoordingsinformatie moeten aanleveren dat tijdig en plausibel hebben gedaan.