Maandelijkse rapportage doorvoermeldingen militaire goederen

Voor alle doorvoer van militaire goederen geldt een vergunningplicht. Behalve als de zending afkomstig is uit of een eindbestemming heeft in Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of 1 van de lidstaten van de EU of de NAVO. Voor deze uitzonderingsgevallen geldt een meldplicht, tenzij de doorvoerzending wordt overgeladen in Nederland. Dan geldt een vergunningplicht.

Het belangrijkste doel van de meldingen is het in inzichtelijk maken van de aard en omvang van de doorvoer van militaire goederen over Nederlands grondgebied. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) publiceert per maand een overzicht van deze meldingen. In dit overzicht staat:

 • om welke militaire goederen het gaat;
 • wat de  hoeveelheid is;
 • wat het land van herkomst;
 • wat het land van bestemming is;
 • of er een ad hoc vergunningplicht is opgelegd.

Ad-hoc-vergunningplicht in plaats van meldingsplicht

Het kan zijn dat de overheid ad hoc toch een vergunningplicht heeft opgelegd in plaats van een meldingsplicht. In dat geval staat de informatie ook in de maandoverzichten voor afgegeven vergunningen voor militaire goederen.

Het komt soms voor dat een vervoerder of expediteur wil nagaan of een mogelijke doorvoer via Nederland problemen oplevert. Hij doet dan een melding bij wijze van vooraankondiging. Als de reactie is dat Nederland een ad hoc vergunningplicht oplegt, zal de vervoerder of expediteur dit meestal melden aan de exporteur in het land van herkomst.

Uitleg kolommen in de rapportage

In de 1e rij staan de namen van de kolommen vermeld. Hieronder een korte toelichting per kolom.

 • datum aanvraag
  Datum waarop consent is aangevraagd
 • consent nummer
  Administratief nummer dat aan een consent/aanvraag wordt toegewezen
 • aantal
  Het aantal (kilo's) van de goederen
 • goederen omschrijving
  Omschrijving van de goederen waarvoor consent is afgegeven
 • kaliber
  Vanaf maart 2015 wordt het kaliber, wanneer van toepassing, in een aparte kolom vermeld
 • land van herkomst
  Land van waaruit de goederen afkomstig zijn
 • land van bestemming
  Land van eindbestemming van de goederen
 • Ad-hoc J/N
  Is naar aanleiding van deze melding een ad-hoc vergunningplicht opgelegd (Ja/Nee)
 • VP/AN
  Is er vergunning verleend (VP) of is de doorvoerzending geannuleerd (AN)
 • vervoersmiddel
  Type vervoersmiddel waarop de goederen zich bevonden
 • plaats van uitgang
  Locatie van waaruit de goederen verder vervoerd zijn