Onderzoek vitale infrastructuur in de digitale overheid

In het kader van de verkenning van de Wet Digitale Overheid, 2e tranche, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opdracht gegeven voor een onderzoek naar de manier waarop buitenlandse overheden sturing geven en toezicht uitoefenen op vitale infrastructuren in de digitale overheid.

Onderzoek vitale infrastructuur in de digitale overheid (PDF | 67 pagina's | 1,1 MB)

Aanleiding voor het onderzoek is een toename van nationale en Europese wetgeving die de noodzaak beschrijft van onder andere vitale infrastructuren, vitale sectoren en vitale aanbieders. Het gaat om de onderdelen van de digitale infrastructuur die dermate essentieel zijn voor samenlevingen, dat uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Vanuit Europa wordt bijvoorbeeld met de NIB richtlijn (richtlijn voor beveiliging van netwerk- en informatiesystemen) getracht om eenheid en samenhang te brengen in het Europese beleid ten aanzien van vitale sectoren en daarmee de (digitale) paraatheid te vergroten.

Het onderzoek is uitgevoerd bij een relevante selectie van landen binnen de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) met een hoge mate van cyber-volwassenheid.

Het onderzoek richt zich op:

  1. de manier waarop overheden van andere met Nederland vergelijkbare landen de vitale digitale infrastructuur van de overheid vaststellen;
  2. welke (typen) maatregelen zij hiervoor voorschrijven;
  3. op welke wijze zij dit uitvoeren;
  4. welk toezicht daarop is ingericht.