Nulmeting Omgevingswet

Onderzoek naar de lasten en baten van gemeenten, provincies en waterschappen onder de huidige wetgeving van die taken, die straks onder de Omgevingswet en daarmee samenhangende wet- en regelgeving zullen vallen.