Beleidsnota drinkwater 2021-2026

De beleidsnota gaat in op de ambitie van het kabinet voor de drinkwatervoorziening. De nota beschrijft de opgaven voor de komende jaren en bevat de hoofdkeuzes voor het drinkwaterbeleid.