Effecten van een ETS voor wegvervoer

Op 14 juli jl. heeft de Europese Commissie het ‘Fit-for-55’ pakket (Ff55) gepresenteerd, bestaande uit verschillende wetsvoorstellen en een overkoepelende mededeling . Deze voorstellen zijn onderdeel van de Europese Green Deal en geven invulling aan de wettelijke verplichting van de Europese Unie om in 2030 ten minste netto 55% broeikasgasemissiereductie te realiseren ten opzichte van 1990. Een van de voorstellen van de Commissie betreft de introductie van een apart emissiehandelssysteem voor gebouwen en wegtransport (ETS-BRT). Ter voorbereiding op dit voorstel heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat CE Delft en Studio Gear Up gevraagd om de mogelijke effecten van een ETS voor wegvervoer (ETS-RT) nader te onderzoeken. Hoewel het onderzoek zich beperkt tot de effecten van een ETS voor het wegvervoer (ETS-RT) zijn bevindingen illustratief voor de implicaties van het door de Commissie voorgestelde ETS-BRT (in wisselwerking met andere beleidsinstrumenten) met betrekking tot o.a. de CO2-prijs, de hieruit resulterende brandstofprijzen en de hieruit volgende effecten voor huishoudens, bedrijven en overheidsinkomsten.