Samenwerkingskansen digitale weerbaarheid decentrale overheden

In dit rapport wordt ingezoomd op de wijze waarop overheidsorganisaties kunnen samenwerken om bij escalatie van cyberincidenten de mogelijk ontwrichtende gevolgen voor de Nederlandse samenleving beperkt te houden.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is een analyse gemaakt van de verschillende interbestuurlijke plannen, initiatieven en projecten ter voorkomen en voorbereiding op verschillende vormen van digitale ontwrichting. Hierbij is met name aandacht besteed aan de kansen die interbestuurlijk voorhanden zijn. Het rapport is nadrukkelijk niet bedoeld als verantwoordingsinstrument, maar is een momentopname en is bedoeld als hulpmiddel voor BZK en de medeoverheden om hierin gezamenlijk op te trekken