Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland - Een praktische werkwijze

Praktische werkwijze die gemeenten en andere partijen helpt bij het in beeld brengen hoe natuur kan worden ingezet bij klimaatadaptatie rondom de stad. Klimaatadaptatie in het stedelijk gebied is een ingewikkelde opgave door verstening en verdichting. Na 2 pilots is de werkwijze op enkele punten aangescherpt of verhelderd. In maart 2023 is versie 2 van de werkwijze gepubliceerd.

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken om heel Nederland in 2050 klimaatbestendig te hebben ingericht. Gemeenten hebben klimaat-stresstests uitgevoerd en veel aandacht gaat uit naar noodzakelijke adaptieve maatregelen in de stad, langs rivieren en in natuurgebieden.