Inzicht in skills, een verkenning van Nederlandse initiatieven - eindrapport

Veel talent in Nederland blijft onderbenut en een manier om deze talent beter te benutten is door inzicht te creëren in iemands skills. Het belang van skills heeft geleid tot verschillende initiatieven en instrumenten die moeten bijdragen tot een meer op skills gerichte arbeidsmarkt. Desondanks blijken veel van deze initiatieven langs elkaar heen te werken of maar één probleem te adresseren waardoor de effectiviteit en inzet van skills voor de gehele arbeidsmarkt uitblijven.

Om deze reden is er vanuit het interdepartementale programma leven lang ontwikkelen door de betrokken ministeries van SZW, OCW en EZK opdracht gegeven tot een onafhankelijke verkenning.

Deze verkenning heeft enerzijds als doel om inzicht te creëren in alle verschillende initiatieven en anderzijds om aanbevelingen te geven ten aanzien van de rol en het handelingsperspectief van alle betrokken partijen.