Opensourcewerken: de vrijblijvendheid voorbij

Rapport over de opensourcestrategie van het ministerie van BZK.

Opensourcewerken: de vrijblijvendheid voorbij (PDF) (PDF | 62 pagina's | 822 kB)

Opensourcestrategie BZK

In opdracht van BZK is door adviesbureau Berenschot gewerkt aan een opensourcestrategie. Deze concretiseert de in april 2020 geïntroduceerde beleidslijn 'Open, tenzij…'. Dit beleid stelt dat de broncode van overheidssoftware open source moet zijn, tenzij er gegronde redenen zijn hiervan af te wijken.

Dit uitgangspunt vindt echter zeer beperkt navolging. Het ontbreekt onder andere aan urgentiebesef en inzicht ten einde de eigen werkwijzen en ontwikkel- en inkooptrajecten meer open source te 'maken'.

Hierdoor manifesteren de voordelen van het opensourcewerken zich onvoldoende. Te denken valt daarbij aan:

  • vergroten van vertrouwen van bewoners in de digitale diensten van de overheid;
  • aantrekkelijke werkgever zijn voor digitaal talent;
  • efficiëntere besteding van publiek geld;
  • afhankelijkheid verkleinen van leveranciers.

De rapportage bevat daarom een afwegingskader voor het operationaliseren van 'Open, tenzij...' én aanbevelingen hoe het opensourcewerken te implementeren binnen de BZK-organisatie(s).

Om aan de vrijblijvendheid van 'Open, tenzij...' voorbij te gaan wordt BZK geadviseerd - voor wat betreft de 'tenzij...' - onverkort aan te sluiten bij de weigeringsgronden van de Wet open overheid (Woo). De broncode van overheidssoftware is overheidsinformatie en daarmee valt de broncode onder het bereik van de Woo.

Dit betekent dat overheidsorganisaties een inspanningsverplichting hebben om de broncode uit eigen beweging openbaar te maken. Het afwegingskader kan overheidsbreed ingezet worden.