Structuurvisie MIRT-Verkenning A2 Deil- s-Hertogenbosch-Vught

Het rapport gaat over de structuurvisie als resultaat van de MIRT-verkenning A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Structuurvisie MIRT-Verkenning A2 Deil- s-Hertogenbosch-Vught (PDF | 111 pagina's | 3,9 MB)