Wet versterking auteurscontractenrecht Voorstel van wet

Het wetsvoorstel wijzigt de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Wet auteurscontractenrecht. Het gaat daarbij om de verdere versterking van de positie van de maker en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten die gaan over het auteursrecht en het naburig recht.

Wet versterking auteurscontractenrecht Voorstel van wet