Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2023

Vaststelling Subsidieregeling groene boa 2023

Zoals reeds eerder vermeld geldt voor de werkgevers die subsidie in 2023 hebben ontvangen voor capaciteitsbehoud- en uitbreiding van hun groene boa-bestand geldt dat zij uiterlijk 1 mei 2024 een vaststellingsverzoek bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid moeten indienen. De manier waarop de verantwoording moet gebeuren hangt af van de hoogte van de ontvangen subsidie en is in de toekenningsbeschikking te vinden. De vaststellingsformulieren zijn hieronder te vinden.

Vragen? Mail gerust naar subsidieportaal@minjenv.nl.