Herzien besluit Wob-verzoek Systeem Risico-indicatie (SyRI) en gebruikte risicomodellen

Besluit op een verzoek om informatie over het Systeem Risico-indicatie (SyRI) en het verband met de hierbij gebruikte risicomodellen (bijvoorbeeld Wijkgerichte Aanpak en Ondernemingen, Adresgerelateerd) en eventuele risico’s op het gebied van privacy en vooringenomenheid. Dit besluit vervangt het besluit van 7 november 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Herzien besluit Wob-verzoek Systeem Risico-indicatie (SyRI) en gebruikte risicomodellen