Dienst Publiek en Communicatie

De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) ondersteunt alle departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid in de communicatie met publiek en professionals.

Dit doet DPC op 2 manieren:

 • DPC voert zelf een aantal rijksbrede communicatietaken uit. DPC verzorgt de informatievoorziening van de Rijksoverheid via Rijksoverheid.nl en begeleidt de landelijke campagnes. DPC doet de centrale media-inkoop. Ook ondersteunt DPC de interne communicatie van de Rijksoverheid met een rijksbreed intranet en biedt zij kennis en onderzoek om de communicatie verder te professionaliseren.
 • DPC ondersteunt de onderdelen van de Rijksoverheid in hun communicatie, door het leveren van gemeenschappelijke communicatiediensten en als centraal inkooppunt voor communicatie (zie IUC Communicatie).

Opdrachtgever van DPC is de VoRa. Dit is een overleg waarin de directeuren communicatie van de Rijksoverheid vertegenwoordigd zijn. Deze directeuren bepalen samen het rijksbrede communicatiebeleid en sturen de uitvoering door DPC aan.

DPC is een agentschap van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Een agentschap heeft een afzonderlijke plaats in de begroting en de financiële verantwoording van het ministerie. Bij DPC werken rond de 140 communicatieprofessionals met kennis van de markt en verstand van het vak.

Directie

 • Directeur: Kristel Dirkx 
 • Plv. directeur: Ronald van Oosteroom

DPC bestaat uit 11 clusters:

IUC Communicatie

DPC is 1 van de 19 inkoopuitvoeringscentra van de Rijksoverheid. Dit betekent onder meer dat DPC raamcontracten sluit voor communicatiediensten waar veel organisaties binnen het Rijk behoefte aan hebben. Er zijn rijksbrede overeenkomsten voor onder andere:

 • communicatieonderzoek
 • fotografie
 • audiovisuele producties
 • campagnes
 • mediadiensten
 • inhuur webredacteuren en uitbesteding webredactie
 • inhuur communicatieprofessionals

Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen de website met aanbestedingen van het Rijk in de gaten houden voor nieuwe aanbestedingen.

Online advies

DPC/Online advies levert producten en diensten voor websites van organisaties binnen de Rijksoverheid. Voorbeelden hiervan zijn het Platform Rijksoverheid Online (PRO), de Mediatheek en een systeem voor het meten van website-statistieken. De adviseurs van Online advies vertalen de wensen van de ministeries naar functionaliteiten voor het Platform Rijksoverheid Online. Ook zorgen zij ervoor dat het platform voldoet aan alle eisen en richtlijnen voor websites.

Redactie

DPC/Redactie verzorgt de informatie op de websites Rijksoverheid.nl, Government.nl en Rijkshuisstijl.nl. De Redactie zorgt ervoor dat de informatie begrijpelijk, juist, actueel, toegankelijk en vindbaar is. De inhoud voldoet daarbij aan alle eisen en richtlijnen voor teksten en websites. De Redactie werkt nauw samen met Online advies en met de ministeries. De Redactie schrijft en beheert teksten en adviseert de ministeries over de vindbaarheid van hun teksten.

Vraagbeantwoording

DPC/Vraagbeantwoording is verantwoordelijk voor het loket Informatie Rijksoverheid. Informatie Rijksoverheid is het contactpunt waar burgers en professionals terecht kunnen met vragen over wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Zij kunnen vragen stellen via telefoon (1400), e-mail, WhatsApp, Twitter en Facebook. Alle departementen hebben hun algemene publieksvoorlichting overgedragen aan Informatie Rijksoverheid.

De ambitie van Informatie Rijksoverheid is om kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te leveren. Dit houdt in dat vragenstellers een juist en volledig antwoord krijgen op hun vraag of correct worden doorverwezen naar een andere organisatie. Andere kernwoorden zijn: klantvriendelijkheid, professionaliteit en snelheid. Informatie Rijksoverheid meet continu hoe tevreden vragenstellers zijn over de dienstverlening en streeft naar een tevredenheidscijfer van minimaal 3,0 (e-mail) en 4,0 (telefonie) op een schaal van 5.

Campagnemanagement

DPC/Campagnemanagement coördineert de voorlichtingscampagnes van de Rijksoverheid. Campagnemanagement kan het hele traject van de ontwikkeling van een campagne begeleiden: van de planning tot de beoordeling achteraf, maar kan ook advies geven wanneer een ministerie zelf de begeleiding op zich neemt. Ook verzorgt Campagnemanagement het contractmanagement voor de ontwikkeling en uitvoering van campagnes.

Media-inkoop

DPC/media-inkoop is verantwoordelijk voor alle media-inkoop van de Rijksoverheid. Van advertenties in kranten tot spots op radio en tv, en de bijbehorende administratie. De gezamenlijke inkoop van media-inzet bespaart kosten. Media-inkoop adviseert ook over bijvoorbeeld mediastrategieën bij campagnes.

Beeldcentrum Rijksoverheid

Het Beeldcentrum Rijksoverheid geeft advies over beeldgebruik bij communicatie en de Rijkshuisstijl. Ook begeleidt het beeldcentrum producties en biedt ondersteuning bij het afsluiten van raamovereenkomsten voor fotografie en video. Alle departementen en uitvoeringsorganisaties kunnen bij het Beeldcentrum hun communicatievraag laten vertalen naar de inzet van beeld. Dit kunnen verschillende producten naast elkaar zijn of juist die ene animatie, foto of infographic.

Ook beheert het Beeldcentrum de Mediatheek Rijksoverheid (MTRO). In deze mediatheek worden alle foto's, video's en audiobestanden van departementen en uitvoeringsorganisaties opgeslagen en gedistribueerd.

Communicatieonderzoek

De medewerkers van DPC/Communicatieonderzoek adviseren de ministeries over inzet, aanpak en gebruik van omgevingsonderzoek. Ze sluiten raamcontracten af met onderzoeksbureaus, waarvan alle departementen gebruik kunnen maken. Daarnaast voeren de onderzoekers zelf onderzoek uit naar de effectiviteit van de campagnes van de Rijksoverheid.

Academie voor Overheidscommunicatie

De Academie voor Overheidscommunicatie ondersteunt de Rijksoverheid met het ontwikkelen van de communicatiefunctie. De medewerkers van de Academie zorgen ervoor dat communicatiemedewerkers binnen de Rijksoverheid bijblijven in hun vak. Ze signaleren trends in het vakgebied, ontwikkelen leerroutes, interdepartementale kennisnetwerken en bijeenkomsten. 

Communicatiecapaciteit

Binnen de Rijksoverheid is regelmatig behoefte aan tijdelijke inzet van communicatieprofessionals. Hiervoor beheert DPC een interne Communicatiepool en drie raamovereenkomsten voor inhuur van communicatiecapaciteit. Alle aanvragen voor tijdelijke communicatie- en webredactiecapaciteit komen binnen bij de medewerkers van het cluster Communicatiecapaciteit. Zij denken mee over formulering van de opdracht en helpen opdrachtgevers en inkopers bij het bepalen van de juiste pool of raamovereenkomst om de aanvraag uit te zetten. Ook verzorgen zij de matching en de professionalisering van de kandidaten uit de pools.

Rijksportaal

DPC/Rijksportaal werkt aan het beheer en de ontwikkeling van het Rijksportaal, het intranet van het Rijk. Ook verzorgen de medewerkers de (nieuws)berichtgeving. Rijksportaal is een platform voor interne communicatie voor alle rijksambtenaren. De informatie varieert van personeelsaangelegenheden tot facilitaire zaken en van inkoop tot nieuws.

Meer informatie

Kristel Dirkx (directeur DPC) of Ronald van Oosteroom (plaatsvervangend directeur DPC)

Doorlichting DPC

De Regeling agentschappen schrijft voor dat elk agentschap tenminste eens in de 5 jaar wordt doorgelicht. De doorlichting heeft als algemene doelstelling: "Het geven van inzicht in het functioneren van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer, doelmatigheid en bekostiging". Op deze pagina vindt u de doorlichtingsrapporten van 2020 en In 2015.