Formulier privacyverzoek

Het ministerie van Algemene Zaken (verder AZ) hecht waarde aan het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die u als persoon identificeerbaar maken, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres maar ook uw financiële gegevens of de gegevens van uw onderneming

In deze privacynotitie wordt uitgelegd welke persoonsgegevens AZ van u verwerkt, voor welke doelen, hoelang uw gegevens worden bewaard en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten als betrokkene.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Minister-President, de minister van Algemene Zaken, is de zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hoe verwerkt AZ persoonsgegevens?

Uitgebreide informatie over hoe, en welke, persoonsgegevens wij verwerken vindt u in onze privacyverklaring.

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wettelijke regels verschillende rechten, zoals het recht op inzage (of kennis neming), verbetering (of rectificatie), verwijdering (of wissing), beperking, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens. Op deze rechten zijn wettelijke uitzonderingen van toepassing.

AZ onderkent uw recht om inzage te verkrijgen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Wij koppelen echter geen persoonsgegevens, omdat wij ze slechts verwerken voor het doel waarvoor u ze ons stuurt. Om onze zoekactie beter te laten verlopen, dient  u uw vraag zo specifiek mogelijk te maken.

Uw verzoek kunt u schriftelijk, inclusief een kopie van uw identiteitsbewijs, indienen bij:

Ministerie van Algemene Zaken
T.a.v. de Privacy Officer
Postbus 20001
2500 EA Den Haag.

Of via het onderstaande formulier. Uw verzoek wordt dan binnen een maand door AZ afgehandeld. Als wij langer de tijd nodig hebben, wordt u daarover geïnformeerd.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u ook het onderstaande formulier te gebruiken, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen antwoorden.

Uw verzoek

Ik wil gebruik maken van(verplicht)
Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.
Door de aard van onze organisatie en werkzaamheden, koppelen wij geen persoonsgegevens. U dient dus een specifiek persoonsgegeven op te geven, om ons in staat te stellen te zoeken. Geef dus duidelijk aan hoe u contact met ons hebt gehad.
Bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of ander persoonsgegeven.
Om uw identiteit vast te stellen vragen wij u ons een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Maakt u daarbij uw burgerservicenummer en foto onleesbaar. U kunt hiervoor de Kopie ID app gebruiken.
De maximale bestandsgrootte is 5Mb.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons met het bovenstaande formulier stuurt om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij beantwoorden uw verzoek zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken.

Akkoordverklaring(verplicht)

Heeft u vragen of klachten?

AZ heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangewezen. Dit is een interne toezichthouder op het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens door AZ. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door AZ kunt u met de FG schriftelijk contact opnemen (Binnenhof 19, adresgegevens AZ) of via de e-mail fg@minaz.nl.

De Autoriteit persoonsgegevens (AP) houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Een eventuele klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij hen indienen. Voor meer informatie hierover bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of bel 088-1805 250.