Privacyverklaring ministerie van Algemene Zaken

Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) is het ministerie van de minister-president. AZ houdt zich bezig met de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid en van de overheidscommunicatie. Ook verzorgt AZ de voorlichting over het Koninklijk Huis. Dit betekent dat AZ voor een breed scala aan taken persoonsgegevens verwerkt. De minister-president, minister van Algemene Zaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Of lees over:

In deze privacyverklaring leest u hoe AZ omgaat met persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

AZ hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. AZ gaat hier op een veilige en zorgvuldige manier mee om. De verwerking van persoonsgegevens heeft een geldige rechtsgrondslag en is gebaseerd op (onder meer) de uitvoering van publiekrechtelijke taken van of namens de minister(s), op het nakomen van wettelijke verplichtingen of op de uitvoering van overeenkomsten.

De minister-president is verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens door het ministerie van AZ. En ook door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

De minister heeft voor het uitvoeren van deze taak iemand op het ministerie aangewezen.

AZ verwerkt persoonsgegevens alleen als dat echt nodig is. Dit gebeurt dan voor een specifiek doel. We vragen alleen de gegevens die we voor dat doel nodig hebben. Als het kan, verwerkt het ministerie minder of geen persoonsgegevens.

AZ verwerkt persoonsgegevens volgens de wet- en regelgeving. Dat zijn onder meer de AVG, de Archiefwet, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Een overzicht van de Verwerkingen waarvoor AZ verantwoordelijk is, vindt u in het AVG Register van de Rijksoverheid.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Soms is het nodig dat AZ persoonsgegevens deelt met andere organisaties. Bijvoorbeeld met een ander ministerie, een gemeente of een andere organisatie. Dit gebeurt altijd op basis van een geldige rechtsgrondslag. Daarbij maken we afspraken om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens ook door de andere partij zorgvuldig worden beschermd. Die afspraken maken we ook als we persoonsgegevens uitwisselen met andere landen. AZ deelt nooit persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Informatie over verwerking van persoonsgegevens

Het ministerie van AZ is transparant over de verwerking van persoonsgegevens. AZ informeert betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens. Daar zijn een paar uitzonderingen op. Het ministerie informeert u niet:

  • als u de persoonsgegevens zelf heeft verstrekt aan het ministerie;
  • als u al weet welke persoonsgegevens het ministerie van u heeft;
  • of als er zoveel betrokkenen moeten worden geïnformeerd dat dit onevenredig veel tijd en geld kost.

Beveiliging persoonsgegevens

AZ zorgt ervoor dat de persoonsgegevens veilig worden bewaard. AZ houdt zich daarbij aan de wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

AZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen. Tenzij er een wet is die bepaalt dat gegevens langer moeten worden bewaard. Dat kan bijvoorbeeld de Archiefwet zijn. Als AZ de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, worden ze vernietigd.

Rechten van betrokkene

Als AZ persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u een aantal rechten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AZ.

U kunt een verzoek indienen met behulp van ons privacyformulier. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

U kunt ook een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Het ministerie van AZ heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG controleert of AZ zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. U kunt bij de FG’s terecht voor algemene vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat kan per e-mail via fg@minaz.nl.

Contact

Heeft u vragen of klachten naar aanleiding van deze privacyverklaring dan kunt u mailen met het ministerie van AZ via privacy@minaz.nl. Uw klacht kunt u ook indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.