Privacyverklaring van het ministerie van Algemene Zaken

Het ministerie van Algemene Zaken (verder AZ) is het ministerie van de minister-president. AZ houdt zich bezig met de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid en van de overheidscommunicatie. Ook verzorgt AZ de voorlichting over het Koninklijk Huis. Dit betekent dat AZ voor een breed scala aan taken persoonsgegevens verwerkt. De minister-president, minister van Algemene Zaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leest u hoe AZ omgaat met persoonsgegevens.

Lees meer over uw privacy bij het gebruik van de ‘Informatie Rijksoverheid’ dienstverlening.
Lees meer over cookies bij het gebruik van de website.

Verwerking van persoonsgegevens

AZ hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens en gaat hier op een veilige en zorgvuldige manier mee om. De verwerking van persoonsgegevens heeft een geldige rechtsgrondslag en is gebaseerd op (onder meer) de uitvoering van publiekrechtelijke taken van of namens de minister(s), op het nakomen van wettelijke verplichtingen of op de uitvoering van overeenkomsten.

De minister-president is de verwerkersverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de verwerkingen van persoonsgegevens van alle onder AZ ressorterende diensten en agentschappen, te weten: de Dienst Publiek en Communicatie en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

De minister heeft de uitvoering van zijn taken belegd binnen de organisatie van AZ.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt als dat noodzakelijk is. Dit gebeurt voor een specifiek doel waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden. Er worden niet méér persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerkt het ministerie minder of geen persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG, de Uitvoeringswet AVG en eventuele andere toepasselijke wetgeving. Te denken valt aan de Archiefwet 1995, Wet openbaarheid van bestuur of de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Uitwisseling van persoonsgegevens

De uitvoering van de taken kan met zich meebrengen dat AZ persoonsgegevens deelt met andere organisaties. Dat kan bijvoorbeeld een ander ministerie, een gemeente of een sectorspecifieke organisatie zijn. Dit gebeurt altijd op basis van een geldige rechtsgrondslag. Ook worden afspraken gemaakt en passende maatregelen getroffen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige uitwisseling van de persoonsgegevens. Dat geldt ook voor de uitwisseling van persoonsgegevens met andere landen. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Informatie over verwerking van persoonsgegevens

Het ministerie van AZ is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en informeert betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens. In enkele gevallen informeert het ministerie de betrokkenen in beginsel niet: als u de persoonsgegevens zelf heeft verstrekt aan het ministerie; als u al weet welke persoonsgegevens het ministerie van u heeft; als de omvang van de te informeren betrokkenen dusdanig groot is dat individueel informeren onevenredig veel tijd en middelen kost.

Beveiliging persoonsgegevens

AZ zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die het ministerie onder zich heeft, in lijn met de daarvoor voor de Rijksoverheid geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

AZ bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan op grond van de Archiefwet 1995 is vereist of dan anderszins wettelijk is bepaald. Als persoonsgegevens niet langer noodzakelijk of vereist zijn, worden deze vernietigd.

Rechten van betrokkene

Als AZ persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene een aantal rechten. U kunt het ministerie verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt, rectificatie, verwijdering, beperking, of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Het verzoek of bezwaar kunt u doen via het privacyverzoeken-formulier.

Functionaris Gegevensbescherming

Bij het ministerie van AZ zijn er twee functionarissen voor gegevensbescherming (FG) werkzaam. De FG’s zijn belast met het interne toezicht op AZ en controleren of AZ zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens.

FG voor AZ: dhr. mr. C.H.M. Reijmers CIPP/E en de plaatsvervangend FG Mw. mr. C.C.M. Rutten-Stichter. U kunt bij de FG’s terecht voor algemene vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens via fg@minAZ.nl.

Contact

Voor vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring of voor klachten, kan contact opgenomen worden met het ministerie van AZ via avgbeleidsteam@minAZ.nl. Uw klacht kunt u ook indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.